Főoldal » Hírek » 150 éves az ügyészség-vándorkiállítás Tatabányán - fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyé­szi szer­ve­zet fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból meg­ren­de­zett kül­té­ri kiál­lí­tás­nak 2022. ápri­lis 4-19 között Tata­bá­nya ad helyet. A Vér­tes Ago­rá­ja előtt lát­ha­tó tör­té­ne­ti kiál­lí­tás az önál­ló magyar ügyé­szi szer­ve­zet hazai előz­mé­nye­it és főbb állo­má­sa­it mutat­ja be egé­szen nap­ja­in­kig.

Az önál­ló, bíró­ság­tól füg­get­len ügyé­szi szer­ve­ze­tet lét­re­ho­zó tör­vény­cik­ket 150 évvel ezelőtt, 1871. júni­us 10-én hir­det­ték ki. A tör­vény­cikk a Kiegye­zés után az igaz­ság­szol­gál­ta­tás füg­get­len­sé­gé­nek egyik zálo­gá­vá vált. Ez a nap több, mint har­minc éve egy­ben az Ügyész­ség Napja.

A jubi­le­u­mi évfor­du­ló alkal­má­ból a Leg­főbb Ügyész­ség által meg­ren­de­zett kül­té­ri tör­té­ne­ti kiál­lí­tás a modern kori ügyé­szi szer­ve­zet lét­re­jöt­té­nek hazai előz­mé­nye­it, továb­bá az elmúlt más­fél évszá­zad főbb állo­má­sa­it, híres ügyé­sze­it mutat­ja be. A tár­la­tot meg­te­kin­tők emel­lett a leg­főbb ügyész köz­jo­gi hely­ze­té­ről, a nyo­mo­zó ügyész­ség­ről, továb­bá az Euró­pai Unió Leg­főbb Ügyé­sze­i­nek Háló­za­tá­ról is tájé­ko­zód­hat­nak.

Az elmúlt évszá­za­dok his­tó­ri­á­já­nak és jog­tör­té­ne­té­nek fon­tos ese­mé­nye­it fel­dol­go­zó kiál­lí­tás Tata­bá­nyán, a Szent Bor­bá­la tér 1. szám alatt, a Vér­tes Ago­rá­ja előt­ti köz­te­rü­le­ten lát­ha­tó 2022. ápri­lis 19-ig.

Az idő­vo­nal az ügyész­ség hon­lap­ján vir­tu­á­li­san is meg­te­kint­he­tő: https://ugyeszseg.hu/ugyeszseg-150/idovonal/?fbclid=IwAR2SrSC3MviGbxvYp4fHYjj9l94ns42huzLuh-sFZQKLhL8DVGImqWivFZM