Főoldal » Archív » 151 idős embert csaptak be az ál-gázszerelők

A Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat két fér­fi­val szem­ben, akik magu­kat gáz­sze­re­lő­nek kiad­va 151 idős ember­től csal­tak ki pénzt.

A bűn­ügy vád­lott­jai, két mis­kol­ci férfi, apa és fia. 2017 janu­ár­já­tól 2018 ápri­li­sá­ig ter­je­dő idő­ben a követ­ke­ző módon jutot­tak pénzhez.

Jel­leg­ze­tes for­ma­ru­há­ban, nya­kuk­ban arc­ké­pes iga­zol­vánnyal idős embe­rek laká­sá­nál kopog­tat­tak. Azt állí­tot­ták, hogy a gáz­ké­szü­lé­ke­ket kell ellen­őriz­ni­ük. Ennek okát ese­ten­ként más­ként jelöl­ték meg: egy gáz­szol­gál­ta­tó, a kataszt­ró­fa­vé­de­lem meg­bí­zá­sá­ból vagy egy EU-s norma elő­írá­sai sze­rint teszik mind­ezt. A sér­tet­tek been­ged­ték őket.

A laká­sok­ban felü­le­te­sen szem­re­vé­te­lez­ték a gáz­ké­szü­lé­ke­ket, majd fel­so­rol­ták a lakók­nak azo­kat az alkat­ré­sze­ket, ami­ket egy tör­vé­nyi elő­írás sze­rint hala­dék­ta­la­nul le kell cse­rél­ni. Azt állí­tot­ták, hogy ezt a mun­kát kizá­ró­lag az ő cégük végez­he­ti el. Szer­ző­dést írat­tak alá az idős embe­rek­kel, meg­je­löl­ve a mun­ka­dí­jat és a tény­le­ges mun­ká­la­tok idő­pont­ját. Az elő­le­get azon­nal kér­ték készpénzben.

A vád­lot­tak az ese­tek zömé­ben nem tér­tek vissza, és nem végez­ték el mun­kát. Néhány helyen bizo­nyos alkat­ré­sze­ket kicse­rél­tek ugyan, de azt semmi sem indo­kol­ta, a gáz­ké­szü­lé­kek hibát­la­nul működtek.

A két férfi Pest megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye tele­pü­lé­se­in és a fővá­ro­si kerü­le­tek­ben lakó 151 ember­től 10.000,- forint­tól 74.000,- forin­tig ter­je­dő össze­get zse­belt be elő­leg­ként vagy munkadíjként.

A sér­tet­tek gáz­ké­szü­lé­kei a jog­sza­bá­lyok­nak meg­fe­le­lő­en let­tek besze­rel­ve és üzem­be helyez­ve. Fel­újí­tá­suk, kar­ban­tar­tá­suk nem volt indo­kolt. Magyar­or­szá­gon egy cég kizá­ró­lag akkor végez­het gáz­ké­szü­lék sze­re­lést, ha leg­alább egy tagja a gáz­sze­re­lők nyil­ván­tar­tá­sá­ban sze­re­pel. A vád­lot­tak cégé­nek ilyen tagja nem volt. A két fér­fi­nak gáz­sze­re­lői szak­kép­zett­sé­ge sem volt.

A Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség 151 rend­be­li csa­lás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ja a fér­fi­a­kat. Az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lot­tak­kal szemben.