Főoldal » Hírek » 159.900 forint értékű napszemüveget lopott el az 54 éves nő- videóval – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő nővel szem­ben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint tavaly tavasszal az elkö­ve­tő egy 159.900 forint érté­kű nap­szem­üve­get úgy lopott el Sop­ron­ban, hogy a nap­szem­üveg helyé­re egy másik, olcsó nap­szem­üve­get helye­zett el. 

A nő jelen­leg más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti. Őt, mint külö­nös vissza­esőt az ügyész­ség kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg. A bün­te­té­si tétel négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban egy év két hónap sza­bad­ság­vesz­tés és két év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt beis­me­rés ese­té­re.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.

Az üzlet elkö­ve­tést rög­zí­tő vide­ó­ja az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: