Főoldal » Archív » 16 éves fiú rabolt a fővárosban - előzetes letartóztatásba került

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helye­zett egy 16 éves fiút, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a buda­pes­ti Örs vezér téren a föld­re rán­tott és kira­bolt egy 66 éves férfit. 

A meg­ala­po­zot­tan gyanú sze­rint a 16 éves fia­tal 2016. októ­ber 31-én a kora dél­utá­ni órák­ban a XIV. kerü­le­ti Örs vezér téren, a Hév vég­ál­lo­más előtt oda­lé­pett a 66 éves fér­fi­hoz, majd őt egy hir­te­len moz­du­lat­tal a kabát­já­nál fogva a föld­re rán­tot­ta. Ezután a már föl­dön fekvő sér­tett kabát­já­nak felső zse­bé­ből kivet­te a férfi pénz­tár­cá­ját, ami­ben 28.000,- Ft kész­pénz, vala­mint a sér­tett sze­mé­lyes ira­tai vol­tak. A gya­nú­sí­tott ezután elsza­ladt, de egy, a sér­tett segít­sé­gé­re siető járó­ke­lő őt a közel­ben elfog­ta és a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig visszatartotta.

A fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a kerü­le­ti ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt indít­vá­nyoz­ta. A 16 éves fiú egy lakás­ott­hon lakó­ja, azon­ban onnan folya­ma­to­san szö­kés­ben van, nem tanul, nem dol­go­zik, több­nyi­re Buda­pest utcá­in él, és mind­emel­lett már több bün­te­tő­el­já­rás is folyik vele szem­ben. A kerü­le­ti ügyész­ség ezért vele szem­ben a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét látta szük­sé­ges­nek és indokoltnak.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság az ügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ért­ve a gya­nú­sí­tot­tat elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt. A bíró­ság a kény­szer­in­téz­ke­dést javí­tó­in­té­zet­ben ren­del­te végrehajtani.

A vég­zés nem jogerős.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság XIV. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga teljesíti