Főoldal » Hírek » 16 évet kapott nem jogerősen, az ügyészség helybenhagyást indítványoz

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Gyu­lai Tör­vény­szék íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát  indít­vá­nyoz­za azzal a vád­lot­tal szem­ben, akit első­fo­kon a bíró­ság a kis­ko­rú gyer­me­ke sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és gyer­mek­por­nog­rá­fia miatt 16 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a sar­ka­di férfi 2007-2014 között a koráb­bi házas­sá­gá­ból szár­ma­zó leány­gyer­me­két – ami­kor kap­cso­lat­tar­tás kere­té­ben nála volt – erő­szak­kal sze­xu­á­li­san inzul­tál­ta. A férfi a saját és nevelt gyer­me­ke­i­ről por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket készí­tett, vala­mint 2019-ig a szá­mí­tó­gé­pe­i­re az inter­net­ről több tíz­ezer képet és vide­ó­fel­vé­telt töl­tött le, ame­lyen tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek por­nog­ráf módon szerepelnek.

A vád­lott és védő­je eny­hí­tés iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést, ezért az eljá­rás másod­fo­kon folytatódik.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.