Főoldal » Hírek » 16 migránst szállítottak bérelt furgonjukban a lett vádlottak - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott két lett állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, akik 2022. augusz­tus 3-án egy kis­te­her­au­tó­val akar­tak a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­ke­rü­lé­sé­vel 16 mig­ránst Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szállítani. 

A vád sze­rint a 19 és 25 éves vád­lot­tak az előző nap Szlo­vá­ki­á­ban bérelt gép­ko­csi­val augusz­tus 3-án haj­nal­ban a magyar-szerb határ köze­lé­be men­tek, és egy mobil­te­le­fo­nos app­li­ká­ci­ón keresz­tül meg­adott helyen vet­ték fel jár­mű­vük­be a 16, magát afgán állam­pol­gár­nak valló mig­ránst, akik ember­csem­pész segít­sé­gé­vel ille­gá­li­san lép­tek Magyar­or­szág terü­le­té­re, és a szál­lí­tá­suk díja­ként elő­ző­leg 2500 eurós össze­ge­ket helyez­tek letétbe. 

A vád­lot­tak a Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző sze­mé­lye­ket az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlé­pé­sé­vel akar­ták Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni a sze­mé­lyek szál­lí­tá­sá­ra alkal­mat­lan, áru­szál­lí­tás­ra kiala­kí­tott gép­ko­csi biz­ton­sá­gi beren­de­zé­sek nél­kü­li, leve­gőt­len rak­te­ré­ben, víz és éle­lem nélkül.

Az elkö­ve­tők, gép­ko­csi­juk­ban az ille­gá­lis határ­át­lé­pők­kel 2022. augusz­tus 3-án reg­gel a 8-as számú főúton Veszp­rém irá­nyá­ból Auszt­ria felé halad­tak, ami­kor a rend­őrök Kamond köze­lé­ben fel­tar­tóz­tat­ták és elfog­ták őket.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben gyor­sí­tott eljá­rás­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­sá­ra tett indít­ványt az Ajkai Járás­bí­ró­ság­nak. A bíró­ság a 2022. szep­tem­ber 1-jén meg­ho­zott íté­le­té­vel mind­két vád­lot­tat négy év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és nyolc évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Az íté­le­tét a vád­lot­tak és védő­ik a tár­gya­lá­son, majd az ügyész is tudo­má­sul vette.

A fotó a hely­szí­ni szem­lén készült.