Főoldal » Hírek » 16 migránst szállítottak utánfutójukon a férfiak - fotóval - Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség két román állam­pol­gár­ral szemben.

A 24 és 25 éves fér­fi­ak 2021. augusz­tus 6-án, a haj­na­li órák­ban, sze­mély­gép­ko­csi­val és a hozzá kap­csolt pony­vás után­fu­tó­val a magyar-szerb határ köze­lé­be men­tek, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pők­nek nyújt­sa­nak segít­sé­get az Auszt­ri­á­ba tör­té­nő tovább­ju­tá­suk­hoz. A meg­adott hely­szí­nen 4 óra­kor 16 - bang­la­de­si, pakisz­tá­ni, afgán, szír és palesz­tin - állam­pol­gárt vet­tek fel az után­fu­tó­ra. Az uta­sok az alig 3,4 négy­zet­mé­ter­nyi, pony­vá­val lezárt helyen csak gug­go­ló hely­zet­ben, egy­más­ra zsú­fo­lód­va tud­tak elhelyezkedni.

Az ember­csem­pész autó Auszt­ria felé köz­le­ke­dett, ami­kor 8 óra­kor Márkó köze­lé­ben a rend­őr­ség ellen­őriz­te és iga­zol­tat­ta a jár­mű­ben utazó két fér­fit, az után­fu­tó­ban szo­ron­gó mig­rán­so­kat pedig megtalálták.

A Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányságon a két fér­fit az ember­te­len körül­mé­nyek között tör­tént szál­lí­tás miatt az ember­csem­pé­szés súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

Az ügyész­ség pedig vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­suk­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.