Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » 173 millió forintra tett szert az ingatlanok megszerzését ígérő csaló

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy – az elkö­ve­té­sek ide­jén negy­ve­nes éve­i­ben járó – fér­fi­val szem­ben, aki egy kft. ügy­ve­ze­tő­je­ként 2014-ben és 2015-ben 59, jel­lem­ző­en győri ingat­lan meg­szer­zé­sét ígér­te meg a sér­tet­tek­nek. Az ingat­la­nok meg­szer­zé­sé­re azon­ban nem tör­tént meg, mert az erre a célra átadott össze­ge­ket, össze­sen 173 mil­lió Ft-ot a vád­lott isme­ret­len célra for­dí­tot­ta, abból 24,6 mil­lió Ft-ot fize­tett vissza. A férfi által veze­tett cég emel­lett rezsi­tar­to­zá­sok köz­ve­tí­té­sét, ren­de­zé­sét is vál­lal­ta, de eze­ket sem tel­je­sí­tet­te, ezért  újabb 5 sér­tett­nek továb­bi 3.740.000 Ft kárt okozott.

A vád­lott 2014-től kez­dő­dő­en külön­bö­ző magán­sze­mé­lyek meg­bí­zá­sa alap­ján egy győri szék­he­lyű kft. ügy­ve­ze­tő­je­ként vál­lal­ta tar­to­zá­sok­kal ter­helt – jel­lem­ző­en győri - ingat­la­nok meg­szer­zé­sét. A meg­bí­zá­si díjak, fog­la­lók átvé­te­lét köve­tő­en azon­ban több­nyi­re sem­mit nem tett az ingat­la­nok teher­men­te­sí­té­se érde­ké­ben, az átvett össze­ge­ket pedig elköltötte.

A vád­lott egyes ese­tek­ben ugyan­azon lakás meg­szer­zé­sét egy­szer­re több sze­mély­nek is megígérte.

Az elkö­ve­tő egyet­len eset­ben szer­zett meg ingat­lant a meg­bí­zó­nak, azon­ban az ingat­lan vételárát- 6.8 mil­lió Ft-ot, melyet a teher­men­te­sí­tés­re kel­lett volna fordítania- elköl­töt­te. Így az eladó nem kapta meg a vétel­árat, ezál­tal – bár a tar­to­zá­sa meg­ma­radt - a laká­sát elvesz­tet­te, az új tulaj­do­nos által meg­vá­sá­rolt laká­son pedig maradt a 6.8 mil­lió Ft követelés.

A vád­lott cége emel­lett 2013-ban meg­ál­la­po­dást kötött egy győri ingat­lan­ke­ze­lő tár­sa­ság­gal is külön­bö­ző laká­sok köz­üze­mi tar­to­zá­sa­i­nak behaj­tá­sá­ra. A vád­lott cége ennek kere­té­ben 5 ingat­lan kap­csán a lakók közmű tar­to­zá­sa­it, össze­sen közel 4 mil­lió Ft érték­ben 2013 októ­be­re és 2015 októ­be­re között beszed­te, azon­ban azt az ingat­lan­ke­ze­lő­nek nem továb­bí­tot­ta. Így a sér­tet­tek köz­mű­tar­to­zá­sa tovább­ra is fenn­áll az ingat­lan­ke­ze­lő felé, amely mel­lett 497.000 Ft és 952.000 Ft közöt­ti káro­kat oko­zott nekik az elkövető.

Az ügyész­ség a lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom alatt álló vád­lot­tal szem­ben 53 bűn­cse­lek­mény, sik­kasz­tá­sok és csa­lá­sok elkö­ve­té­se miatt emelt vádat. A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 2-12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.