Főoldal » Archív » 18 éve kútba ölte feleségét, majd tettét balesetnek álcázta - vádemelés

A Pest Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 1999-ben vetet­te kútba a fele­sé­gét Budakalászon.

A bűn­ügy vád­lott­ja az 1990-es évek­ben a fele­sé­gé­vel, a bűn­ügy sér­tett­jé­vel és gyer­me­ke­ik­kel Buda­ka­lá­szon élt. A házas­sá­guk az idő során meg­rom­lott, az asszony depresszi­ó­ba zuhant, ita­loz­ni kez­dett. Sok­szor vesze­ked­tek, a férfi meg is verte a nőt. A vád­lott sza­ba­dul­ni akart a  házas­sá­gá­ból, eldön­töt­te, hogy a fele­sé­gét meg­öli, azon­ban azt bal­eset­nek álcázza.

1999 feb­ru­ár­já­ban az egyik nap késő dél­előt­ti órá­i­ban a férfi az ittas sér­tet­tet a házuk udva­rán lévő kút­hoz vezet­te azzal, hogy mutat­ni akar vala­mit. Ott az asszonyt a kútba lökte, a kutat lefed­te. A nő jó úszó volt, koráb­ban búvár­ko­dott is, ki akart mász­ni a kút­ból. Azzal fenye­get­te a fér­jét, hogy húzza ki, mert hívja a rend­őrö­ket. Ám a vád­lott a fenye­ge­tő­ző, majd segít­sé­gért kiál­tó sér­tet­tet sor­sá­ra hagyta.

A nő hosszabb időn keresz­tül a víz fel­szí­nén tudta tar­ta­ni magát, majd a rend­kí­vül hideg víz­ben elve­szí­tet­te az ere­jét, és meghalt.

A férfi más­nap reg­gel érte­sí­tet­te a tűz­ol­tó­sá­got azzal, hogy a fele­sé­ge kútba ful­ladt. A halál­eset kap­csán akkor lefoly­ta­tott vizs­gá­lat ide­gen­ke­zű­sé­get nem álla­pí­tott meg.

2017 decem­be­ré­ben azon­ban olyan bizo­nyí­té­kok kerül­tek elő, ame­lyek alap­ján a fér­fi­val szem­ben a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zás ren­delt el.

A nyo­mo­zás befe­je­zé­sét köve­tő­en a Pest Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalást.