Főoldal » Hírek » 18 évre elegendő potencianövelőt csempészett át a határon - fotókkal - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a török elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki idén tavasszal a rösz­kei határ­for­ga­lom­ban ruhái közé és egy víz­for­ra­ló­ba rejt­ve csem­pé­szett be gyógy­sze­re­ket Magyar­or­szág­ra.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. ápri­lis 1. nap­ján egy kül­föl­di busz uta­sa­ként jelent­ke­zett be Magyar­or­szág terü­le­té­re Szer­bia irá­nyá­ból. A vám-és pénz­ügy­őr kér­dé­sé­re nem jelen­tett be vám­árut, azon­ban a poggyá­szai átvizs­gá­lás­kor 80 doboz­nyi poten­cia­nö­ve­lés­hez hasz­ná­la­tos gyógy­ké­szít­ményt – tab­let­tá­kat, poro­kat és spray-ket – fedez­tek fel.

A gyógy­sze­rek össz­ha­tó­anya­ga alap­ján meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy azok elő­írás sze­rin­ti ada­go­lás ese­tén, egy sze­mély részé­re közel 18 évig vol­ná­nak ele­gen­dők.

A vád­lott a hazánk­ban for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel nem ren­del­ke­ző gyógy­sze­re­ket indo­ko­lat­lan mennyi­ség­ben, orvo­si ren­del­vény illet­ve erre vonat­ko­zó külön enge­dély nél­kül hozta be Magyar­or­szág terü­le­té­re.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja, bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A gyógy­sze­rek­ről a nyo­mo­zó ható­ság készí­tett képe­ket.