Főoldal » Archív » 1,8 milliárdos vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatti eljárásban 66 személy ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

Az őrző-védő szek­tor­ban épí­tet­tek ki fik­tív szám­lá­zá­son ala­pu­ló bűn­szer­ve­ze­te­ket, ame­lyek együtt­mű­köd­tek; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt ellenük..

A vád­irat sze­rint egy 59 és egy 44 éves férfi szín­lelt fog­lal­koz­ta­tá­si és szám­lá­zá­si lán­co­la­tot biz­to­sí­tó – 2013 janu­ár­já­tól 2017 júni­u­sá­ig rész­ben egy­más­ra épülő és együtt­mű­kö­dő – bűn­szer­ve­ze­te­ket irá­nyí­tott és működ­tett a szol­gál­ta­tá­sa­i­kat igény­be vevő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gé­nek csök­ken­té­se, illet­ve elke­rü­lé­se érdekében.

Jel­lem­ző­en vagyon­vé­de­lem­mel fog­lal­ko­zó fővál­lal­ko­zók kép­vi­se­le­té­ben eljárt sze­mé­lyek kötöt­tek szín­lelt szer­ző­dé­se­ket a két férfi által irá­nyí­tott bűn­szer­ve­zet­hez köt­he­tő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­kal. Ennek célja ket­tős volt, így a mun­ka­vál­la­ló­ik fog­lal­koz­ta­tá­sa után kelet­ke­ző köz­ter­hek lát­szó­lag nem az álta­luk kép­vi­selt tár­sa­ság­nál kelet­kez­tek és a szám­lá­zá­si lán­co­lat­ban alat­tuk elhe­lyez­ke­dő tár­sa­sá­gok­tól befo­ga­dott valót­lan tar­tal­mú szám­lák­kal az álta­lá­nos for­gal­mi adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket is csök­ken­te­ni tudták.

A jog­al­ko­tó a több­szö­ri alvál­lal­ko­zás kizá­rá­sá­val, majd a for­dí­tott adóz­ta­tás beve­ze­té­sé­vel folya­ma­to­san ,,fehé­rí­tet­te” az őrzés-védelmi szek­tort, azon­ban az irá­nyí­tó vád­lot­tak a munkaerő-kölcsönzési rend­szer beépí­té­sé­vel és az ún. ket­tős fog­lal­koz­ta­tás­sal igye­kez­tek a költ­ség­ve­tést káro­sí­tó cse­lek­ményt a meg­vál­to­zott fel­té­te­lek­hez igazítani.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal pénz­ügyi nyo­mo­zói 2017. novem­ber 7-én orszá­gos akci­ót haj­tot­tak végre a bűn­szer­ve­zet fel­szá­mo­lá­sa érde­ké­ben, amely­nek ered­mé­nye­ként elfog­ták a bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­it és tagjait.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a lán­co­lat­ban érin­tett 66 sze­mély ellen emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken, leg­több­jük­kel szem­ben külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt, amely bűn­cse­lek­mé­nye­ket a tör­vény – a bűn­szer­ve­ze­ti és a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – öttől huszon­egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­get. A vád­irat 22 ún. stró­man ügy­ve­ze­tő ter­hé­re közokirat-hamisítást ró.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt elérhető:

Mil­li­ár­dos költ­ség­ve­té­si csa­lás – a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra nyolc gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba került