Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 19 millió forintot csaltak ki internetes társkeresőn, vádat emeltek ellenük – a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

 A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség csa­lás és pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat két fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik közül ket­ten álpro­fi­lok­kal pénzt csal­tak ki társ­ke­re­ső olda­la­kon, míg har­ma­dik tár­suk a pénz­nek az elkö­ve­tők­höz tör­té­nő vissza­jut­ta­tá­sá­ban vett részt. 

A vád sze­rint az egyik férfi és a nő egy inter­ne­tes társ­ke­re­ső por­tá­lon női álpro­fi­lo­kat hoz­tak létre. Ezen meg­is­mer­ked­tek elő­ször egy buda­pes­ti, majd egy kül­föl­dön élő magyar férfival.

A buda­pes­ti sér­tett­nek azt mond­ták, hogy a nő Buda­pest­re uta­zik, és egy ösz­tön­díj­ból fod­rász mes­ter­vizs­gát akar tenni. A „Rita” néven bemu­tat­ko­zó elkö­ve­tő mond­ván, hogy talál­ko­zá­suk­kor a fel­vett ösz­tön­díj­ból azt vissza fogja fizet­ni, külön­bö­ző ürü­gyek­kel össze­sen 255 ezer forin­tot csalt ki a fér­fi­től, aki a pénzt a vád­lot­tak által meg­adott bank­szám­lá­ra utalta.

Egy másik női álpro­fil alatt a nő meg­is­mer­ke­dett egy Német­or­szág­ban tar­tóz­ko­dó magyar fér­fi­vel, aki­nek rövid időn belül a bizal­má­ba fér­kő­zött, és elhi­tet­te vele, hogy sze­ret­ne Német­or­szág­ba köl­töz­ni, mely­hez a férfi fel­aján­lot­ta a segít­sé­gét. Az elkö­ve­tők 2020 novem­be­re és 2021 ápri­li­sa között folya­ma­to­san tar­tot­ták a sér­tet­tel a kap­cso­la­tot, és külön­bö­ző valót­lan indo­kok­ra hivat­ko­zás­sal össze­sen 19.163.601 forint­nak meg­fe­le­lő eurót csal­tak ki tőle. 

Har­ma­dik elkö­ve­tő tár­suk sze­re­pe az volt, hogy nyis­son egy bank­szám­lát, és az ahhoz tar­to­zó bank­kár­tyát átad­ja az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt tár­suk­nak.  A férfi a szám­lá­ról egy alka­lom­mal fel­vett 908.000 forin­tot, melyet át is adott az isme­ret­len társának.

Az ügyész­ség a csa­lás­sal vádolt külö­nös vissza­eső vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás, és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, míg a bank­szám­lát ren­del­ke­zés­re bocsá­tó, pénz­mo­só fér­fi­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.

Az ügy­ben a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság fog dönteni.