Főoldal » Hírek » 2 millió forintot csalt ki a társkereső oldalon megismert nőtől - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás és sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés miatt vádat emelt azzal a több­szö­rös, külö­nös vissza­eső csaló fér­fi­val szem­ben, aki magát jól menő vál­lal­ko­zó­nak kiad­va, inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­lon meg­is­mert áldo­za­ta bizal­má­ba fér­kő­zött és a nőtől össze­sen 2 mil­lió forin­tot csalt ki. Ráadá­sul a tudta nél­kül, sze­mé­lyes ada­ta­it jogo­su­lat­la­nul meg­ad­va rész­let­fi­ze­tés­sel LED tele­ví­zi­ót és okos­te­le­font vásá­rolt, amit magá­val vitt, ami­kor 3,5 hónap isme­ret­ség után elköl­tö­zött az asszonytól.

A vád­irat sze­rint a jános­hal­mi férfi – az ügy vád­lott­ja – 2018 őszén egy inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­lon meg­is­mer­ke­dett egy kör­nyék­be­li nővel, aki előtt meg­fe­le­lő anya­gi­ak­kal ren­del­ke­ző, jól menő vál­lal­ko­zó­nak adta ki magát. A sér­tett bizal­má­ba fér­kőz­ve a férfi hama­ro­san a nőhöz köl­tö­zött. Ezidő­tájt jutott az asszony egy ingat­lan eladás­ból 2 mil­lió forint kész­pénz­hez, amit a saját háza fel­újí­tá­sá­ra ter­ve­zett for­dí­ta­ni. A vád­lott azért, hogy a pénzt jog­ta­la­nul meg­sze­rez­ze, fel­aján­lot­ta a segít­sé­gét, hogy mes­te­re­ket sze­rez. Két rész­let­ben 1,4 mil­lió forin­tot kért a nőtől faanyag­ra és az ácsok mun­ka­dí­já­ra azzal, hogy néhány hónap múlva kez­dik a tető­fel­újí­tást. Való­já­ban sem faanya­got, sem ácsot nem szer­ve­zett a mun­ká­la­tok elvégzéséhez.

Műtét­re és üzle­ti ügyek­re hivat­koz­va arra is rávet­te a sér­tet­tet, hogy vegyen fel hitelt. A nő a részé­re folyó­sí­tott 600 ezer forin­tot átad­ta a fér­fi­nak, aki azt ígér­te valót­la­nul, hogy néhány hóna­pon belül vissza­ad­ja. Ezután állí­tó­la­gos német­or­szá­gi mun­ká­ra hivat­koz­va a vád­lott 2019 feb­ru­ár­já­ban elköl­tö­zött és csak tele­fo­non tar­tot­ták a kap­cso­la­tot egy­más­sal. Ami­kor az ácsok a meg­be­szélt idő­pont­ban nem jelen­tek meg, a csaló férfi tovább hite­get­te a nőt azzal, hogy egy másik munka miatt kis csú­szás­ban vannak.

A férfi az asszony tudta nél­kül, sze­mé­lyes ada­ta­it meg­sze­rez­ve, tele­fo­nos ügy­fél­szol­gá­la­ton keresz­tül LED tele­ví­zi­ót és okos­te­le­font vásá­rolt magá­nak, ami­ket elköl­tö­zé­se­kor magá­val vitt. A becsa­pott nő és a tele­fon­tár­sa­ság az őt ért kár meg­té­rí­té­se érde­ké­ben pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be a nyo­mo­zás során.

Az ügyész­ség a több­szö­rös, külö­nös vissza­eső fér­fit foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás­sal és sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés­sel vádol­ja. A más ügy­ben jog­erős fegy­ház­bün­te­té­sét töltő vád­lott ügyé­ben a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság hoz döntést.