Főoldal » Hírek » 20 céget szolgált ki éveken át a számlagyár - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy szám­la­gyár­ként műkö­dő bűnö­zői cso­port­tal szem­ben, akik 16 céget fel­hasz­nál­va több éven keresz­tül 20 tár­sa­ság­nak állí­tot­tak ki rend­sze­re­sen fik­tív szám­lá­kat, össze­sen 273 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­va a költségvetésnek.

A vád­irat sze­rint a hat­ta­gú szám­la­gyár 2015 ápri­li­sá­tól 2020 decem­be­ré­ig gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok szé­les körét szol­gál­ta ki fik­tív szám­lák­kal annak érde­ké­ben, hogy azok az álta­lá­nos for­gal­mi adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket jogo­su­lat­la­nul csök­kent­sék. A szám­la­gyá­rat irá­nyí­tó férfi hatá­roz­ta meg, melyik cég nevé­ben mikor, kinek állí­ta­nak ki tény­le­ge­sen el nem vég­zett szol­gál­ta­tás­ról vagy ter­mék­ér­té­ke­sí­tés­ről szám­lát. A valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kon leg­több­ször rek­lám tevé­keny­ség sze­re­pelt, de a fik­tív szám­lát meg­ren­de­lő cégek igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en akár búgó­csi­ga vagy szoft­ver érté­ke­sí­tés­ről, oly­kor fém­ipa­ri ter­mé­kek gyár­tá­sá­ról is készül­tek szám­lák. A tör­vé­nyes műkö­dés lát­sza­ta érde­ké­ben a szám­la­gyá­rat irá­nyí­tó férfi két web­ol­dalt is lét­re­ho­zott, ame­lye­ken a fik­tív szám­lá­kat befo­ga­dó cégek logó­it elhe­lyez­te, iga­zol­va ezzel a kiszám­lá­zott több­mil­li­ós hir­de­té­si tevé­keny­ség elvégzését.

A férfi bevon­ta az elkö­ve­tés­be akko­ri barát­nő­jét is, aki­vel több céget ala­pít­ta­tott és fel­kér­te azok bank­szám­lái felet­ti ren­del­ke­zés­re is. Továb­bi bűn­tár­sai nem­csak cég­ala­pí­tá­sok­kal és fik­tív szám­lák kiál­lí­tá­sá­val, de a bank­szám­lá­ra érke­ző pén­zek fel­vé­te­lé­vel is segí­tet­ték a szám­la­gyár műkö­dé­sét. A fik­tív szám­lá­kat fel­hasz­ná­ló vevői cégek a szám­lá­kon sze­rep­lő össze­ge­ket átutal­ták. Ezután azo­kat a szám­la­gyár veze­tő­je kész­pénz­ben fel­vet­te és vissza­ad­ta a szám­la­be­fo­ga­dó cégek kép­vi­se­lő­i­nek – az ügy továb­bi 14 vádlottjának.

A szám­la­gyár a műkö­dé­sé­hez 16 céget hasz­nált fel és 20 tár­sa­ság részé­re szám­lá­zott, össze­sen több mint 273 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­va a költségvetésnek.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért 16 vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés, 4 vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Az ügyész­ség emel­lett az áfa csa­lás révén előnyt szer­ző gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­kal szem­ben szin­tén pénz­bír­ság­ra tett indít­ványt. Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.