Főoldal » Hírek » 20 és fél millió forintot, valamint 1.000 eurót lopott el egy panzióból egy fiatal pár

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal pár ellen, akik két olyan pénz­ka­zet­tát lop­tak el egy győri pan­zi­ó­ból, ami­ben 20.500.000 forint és 1.000 euró kész­pénz volt. Az elkö­ve­tők kilé­té­re utóbb a férfi elkö­ve­tő által írt név­te­len levél derí­tett fényt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a fia­tal pár 2019 őszén a pan­zi­ó­ban töl­tött egy éjsza­kát, majd három nap­pal később az éjje­li órák­ban vissza­tér­tek oda. Ekkor a sér­tett lak­ré­szé­be beme­ne­tek és onnan két pénz­ka­zet­tát tulaj­do­ní­tot­tak el, ben­nük köte­gelt bank­je­gyek­kel.

Az elkö­ve­tők kilé­té­re azt köve­tő­en derült fény, hogy a férfi elkö­ve­tő név­te­len leve­let írt a sér­tett­nek, amely­ben egy­ko­ri élet­tár­sát és egy másik fér­fit jelölt meg elkö­ve­tő­ként.

A név­te­len leve­let író férfi elkö­ve­tő azóta más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti. Több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­ként vele szem­ben 12 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, míg a volt élet­tár­sa ese­té­ben 2-8 év a bün­te­té­si téte­le a vád­irat­ban sze­rep­lő minő­sí­tett lopás­nak.

A nyo­mo­zás során a győri rend­őrök jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.