Főoldal » Archív » 20 évvel ezelőtti emberölés felbujtóival szemben emelt vádat az ügyészség

A Fővá­ro­si Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nővel és egy fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint még 1997 augusz­tu­sá­ban meg­bí­zást adtak három fér­fi­nak egy nagy­tar­csai vál­lal­ko­zó meg­ölé­sé­re.

A két vád­lott már gyer­mek­ko­rá­tól ismer­te egy­mást. A vád­lott nő pedig éve­ken keresz­tül - egé­szen a férfi halá­lá­ig - a sér­tett barát­nő­je volt.

A sér­tett 1994 őszén egy vele szem­ben indult bün­te­tő­ügy­ben elő­ze­tes fog­va­tar­tás­ba került, amely­ből 1997 nya­rán sza­ba­dult, ezt köve­tő­en azon­ban a vád­lott nővel a viszo­nya meg­rom­lott.

A vád­irat sze­rint a nő 1997 augusz­tu­sa körül meg­bíz­ta vád­lott tár­sát, hogy keres­sen egy olyan sze­mélyt, aki a sér­tet­tel meg­rom­lott sze­mé­lyes kap­cso­la­tá­nak lezá­rá­sa­ként, anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért cse­ré­be meg­öli a fér­fit.

A vád­lott férfi a fenti aján­lat­tal meg­ke­res­te egy isme­rő­sét - a későb­bi ember­ölés fő vég­re­haj­tó­ját -, aki rövid meg­fon­to­lást köve­tő­en a meg­bí­zást 1 mil­lió forint kész­pénz, vala­mint a sér­tett gép­ko­csi­já­nak és arany éksze­re­i­nek - nyak­lánc, kar­lánc, karóra – meg­szer­zé­se fejé­ben elfo­gad­ta, majd abba bevon­ta két másik tár­sát is.

Ezt köve­tő­en a meg­bí­zást köz­ve­tí­tő féri - a női tár­sá­tól kapott infor­má­ci­ók alap­ján - több, egy­mást köve­tő talál­ko­zó alkal­má­val tájé­koz­tat­ta a vég­re­haj­tó­kat az elkö­ve­tés szem­pont­já­ból rele­váns ada­tok­ról, így külö­nö­sen a sér­tett napi­rend­jé­re, szo­ká­sa­i­ra, tar­tóz­ko­dá­si helyé­re vonat­ko­zó körül­mé­nyek­ről. Idő­köz­ben pedig az egyik elkö­ve­tő egy vidé­ki csa­lá­di ház udva­rán kiásott egy kb. 2 méter mély göd­röt.

Az elkö­ve­tés előre egyez­te­tett nap­ján, 1997. augusz­tus 21-én az esti órák­ban a három férfi gép­ko­csi­val meg­je­lent a sér­tett nagy­tar­csai házá­nál. A vád sze­rint az elkö­ve­tők a sér­tet­tet ártal­mat­lan­ná tet­ték, majd ezután őt a ház udva­rán álló, sér­tett által hasz­nált gép­ko­csi­ba ültet­ték, és így már két autó­val elin­dul­tak a vidé­ki ház­hoz, ahol az egyi­kük koráb­ban a göd­röt kiás­ta. Miu­tán meg­ér­kez­tek, a meg­bí­zást elvál­la­ló férfi a sér­tet­tet meg­öl­te; a férfi halá­lát ful­la­dás okoz­ta.

Ezt köve­tő­en a sér­tett­ről levet­ték az éksze­re­it, a holt­tes­tét az előre kiásott gödör­be helyez­ték, majd a vád sze­rint más­nap közö­sen bebe­to­noz­ták.

A Fővá­ro­si Bíró­ság 2006. évben jog­erős íté­le­té­vel - egy másik ember­ölé­si ügy miatt is - a bűn­cse­lek­mény fő vég­re­haj­tó­ját élet­fogy­tig tartó, két tár­sát pedig 10-10 év tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te.

Az ember­ölés fen­ti­ek sze­rin­ti meg­bí­zó­i­nak sze­mé­lyé­re csak a későb­bi­ek­ben merült fel konk­rét adat; velük szem­ben most kerül­he­tett sor a vád­eme­lés­re.