Főoldal » Hírek » 20 évvel korábbi kaszinózás miatt keveredtek vitába, verekedés lett a vége - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotóval

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat két – 39, illet­ve 44 éves - kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, akik egy sze­ren­cse­já­ték miat­ti tar­to­zá­son kap­tak össze egy kapos­vá­ri italozóban.

Az egy­más­sal jó isme­rő­si viszony­ban lévő vád­lot­tak 2021 máju­sá­ban egy kapos­vá­ri presszó­ban futot­tak össze. A fia­ta­labb vád­lott ekkor már erő­sen ittas volt, és szóba hozta, hogy sze­rin­te idő­sebb társa pénz­zel tar­to­zik neki egy 20 évvel koráb­ban tör­tént, balul sike­rült kaszi­nó­zás miatt. A férfi a vita során egyre agresszí­vab­bá vált, és az egy­ség tera­szán több­ször társa felé ütött, aki hárí­tot­ta az üté­se­ket, és meg­pró­bál­ta isme­rő­sét jobb belá­tás­ra téríteni.

A fia­ta­labb vád­lott azon­ban tovább­ra is táma­dó­an lépett fel, illet­ve fenn­han­gon szi­dal­maz­ta az idő­sebb fér­fit, aki­vel ezután újra össze­akasz­ko­dott, és köl­csö­nö­sen dula­kod­ni kezd­tek egy­más­sal úgy, hogy a büfé tera­szá­ról a köze­li nyil­vá­nos par­ko­ló felé sod­ród­tak. Az idő­sebb vád­lott ennek során meg­ütöt­te a másik fér­fit, aki ettől a föld­re zuhant, ahol két alka­lom­mal fejbe is rúgta.

A vád­lot­tak ezután abba­hagy­ták a vere­ke­dést, az idő­sebb férfi el is hagy­ta a hely­színt, ahová azon­ban még a rend­őri intéz­ke­dés alatt vissza­tért. A vere­ke­dés során mind­két vád­lott­nak könnyű sérü­lé­sei kelet­kez­tek, azon­ban később ren­dez­ték vitá­ju­kat, így magán­in­dít­ványt egyik fél sem ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban mind­két fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­kép a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készült.