Főoldal » Hírek » 20 kg kábítószert szállított a kamionos

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en tovább­ra is fenn­tar­tot­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la annak a szerb-horvát állam­pol­gár­sá­gú elkö­ve­tő­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akit az ügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű, mint­egy 20 kg kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolt.

Tekin­tet­tel a vád­lott ter­hé­re rótt cse­lek­mény magas bün­te­té­si tétel­lel fenye­ge­tett­sé­gé­re, kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gá­ra, vele szem­ben tovább­ra is fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, ezért az íté­lő­táb­la nem látott indo­kot a letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­sé­re vagy eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra.

Idő­köz­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék nem jog­erő­sen 7 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a vád­lot­tat külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt. Az első­fo­kú íté­let ellen védel­mi fel­leb­be­zé­sek beje­len­té­sé­re került sor.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.