Főoldal » Archív » 20 külföldit zsúfolt egy gépjárműbe egy afgán embercsempész - vádemelés

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy afgán állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki egy sze­mély­gép­jár­mű­ben össze­zsú­fol­va, össze­sen 20 kül­föl­di állam­pol­gárt pró­bált Auszt­ri­á­ba, Német­or­szág­ba, illet­ve Fran­cia­or­szág­ba csem­pész­ni.

A vád sze­rint az afgán férfi isme­ret­le­nül maradt tár­sai 2016. júni­us 18-án meg­ál­la­pod­tak a Magyar­or­szág terü­le­té­re érvé­nyes úti okmá­nyok nél­kül, a határ­el­len­őr­zést meg­ke­rül­ve érke­zett össze­sen 20 kül­föl­di sze­méllyel abban, hogy fejen­ként vál­to­zó össze­gért cse­ré­be - 3000-8500 USD, illet­ve 4000-6000 Euró közöt­ti össze­gért – őket gép­ko­csi­val Auszt­ri­á­ba, Német­or­szág­ba, illet­ve Fran­cia­or­szág­ba szál­lít­ják.

Ennek meg­fe­le­lő­en, a vád­lott más­nap, 2016. júni­us 19-én haj­nal­ban egy német for­gal­mi rend­szá­mú sze­mély­gép­jár­mű­vel meg­je­lent a meg­be­szélt talál­ko­zó­he­lyen, egy XI. kerü­le­ti park­ban. A vád­lott jel­zés­re itt a 20 kül­föl­di sze­mély beszállt a mind­össze 4,4 négy­zet­mé­te­res rako­dó­te­rű, ablak­kal, illet­ve szel­lő­ző­nyí­lás­sal nem ren­del­ke­ző gép­jár­mű­be, majd a ter­helt elin­dult velük Auszt­ria irá­nyá­ba. A gép­jár­mű­vel azon­ban körül­be­lül 50 métert tett meg, ami­kor az intéz­ke­dő rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták. A vád­lott ekkor kiug­rott az autó­ból és meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, a rend­őrök azon­ban elfog­ták és elő­ál­lí­tot­ták.

A ter­helt a fenti körül­mé­nyek alap­ján - külö­nö­sen a rak­tér mére­te, fel­sze­relt­sé­ge, az oda bezsú­folt sze­mé­lyek száma és a nyári meleg idő­já­rás - alap­ján a csem­pé­szett sze­mé­lyek részé­re az út során a leg­alap­ve­tőbb embe­ri szük­ség­le­tek kielé­gí­té­sé­nek lehe­tő­sé­gét, illet­ve leg­alap­ve­tőbb embe­ri élet­kö­rül­mé­nye­ket sem biz­to­sí­tot­ta.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő afgán elkö­ve­tőt a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.