Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » 20 millió forint értékű, római kori mészkőtáblát lopott el egy férfi - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat, azzal a bábol­nai fér­fi­vel szem­ben, aki egye­di római kori fara­gott sír­fel­ira­tot tar­tal­ma­zó mész­kő­táb­lát lopott el, majd azt a tel­kén elásta.

A Komá­ro­mi Klap­ka György Múze­um 2012. októ­ber 12. nap­ján, a Komá­rom és Mocsa közöt­ti szán­tó­te­rü­le­ten fel­tárt egy 1 tonna súlyú, 20.241.000,- Ft érté­kű, római kori fara­gott, Mani­li­us Mas­cu­lus sír­fel­ira­tát tar­tal­ma­zó mész­kő­táb­lát, melyet a hely­szín­ről annak nehéz­sé­ge miatt nem szál­lí­tott el. A férfi pár nap­pal később meg­kér­te az isme­rő­sét, hogy a római kori lele­tet szál­lít­sa a tel­ké­re. Az isme­rős – aki­nek nem volt tudo­má­sa arról, hogy bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez nyújt segít­sé­get – ezt meg­tet­te, majd a férfi a mész­kő­táb­lát az ingat­lan­ján elás­va elrej­tet­te azért, hogy azt később eladja.

A rend­őr­ség 2016. ápri­lis 20. nap­ján meg­ta­lál­ta az eltu­laj­do­ní­tott tár­gyat, így a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­si érté­ke megtérült.

A férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság dönt.

Tata­bá­nya, 2016. októ­ber 12. napján

Dr. Reszl Ildikó

főügyész

2016. 10. 12. Komárom-Esztergom