Főoldal » Archív » 2018. július 1-től kizárólag a Központi Nyomozó Főügyészség nyomoz a hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult ügyekben

A hatás­kö­ri vál­to­zás óta több eljá­rás indult jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök sérel­mé­re jár­mű­vek­kel, vágó­esz­kö­zök­kel elkö­ve­tett táma­dás miatt.

A főügyész­ség Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki azt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit, aki 2018. júli­us 13-án az M3 Autó­pá­lya egyik pihe­nő­he­lyén vára­ko­zott, ami­kor a rend­őrök intéz­ke­dés alá akar­ták vonni. Az elkö­ve­tő a rend­őri jel­zés­re mene­kül­ni kez­dett, ennek során egy bor­so­di kis­vá­ros­ban las­sí­tás nél­kül átha­ladt egy keresz­te­ző­dé­sen, majd gép­ko­csi­ját szán­dé­ko­san balra kor­má­nyoz­va arra kény­sze­rí­tet­te a szem­ből érke­ző autó sofőr­jét, hogy az ütkö­zés elke­rü­lé­se érde­ké­ben tér­jen le az úttest­ről. Ezt köve­tő­en egy magán­út­ra haj­tott, ahol egy rend­őr meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ta fel. Az elkö­ve­tő ennek elle­né­re sem állt meg, a jár­mű­vét 20-30 km/h sebes­ség­gel a törzs­őr­mes­ter irá­nyá­ba vezet­te, aki­nek a sérü­lés elke­rü­lé­se érde­ké­ben el kel­lett ugra­nia. Végül a rend­őrök azt köve­tő­en tud­ták csak meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­te­ni a fér­fit, hogy a mene­kü­lé­si útját elál­ló és a mögöt­te hala­dó szol­gá­la­ti gép­ko­csik­nak is neki­haj­tott. Az elkö­ve­tő érvé­nyes veze­tői enge­dély nél­kül, kábí­tó hatá­sú anyag fogyasz­tá­sát köve­tő­en vett részt a köz­úti köz­le­ke­dés­ben, a rend­őr­au­tók­ban több mint fél mil­lió forin­tos kárt okozott.

A bor­so­di fér­fit az ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­tén túl­me­nő­en, köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel és nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­té­vel is meg­gya­nú­sí­tot­ta, vala­mint indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak meghosszabbítását.

A folya­mat­ban lévő többi eljá­rás­ban az elkö­ve­tők külön­fé­le esz­kö­zö­ket alkal­maz­tak a szol­gá­lat­ban lévő rend­őr­rel szem­ben, bozót­vá­gó­val, bal­tá­val támad­tak rájuk jog­sze­rű intéz­ke­dé­sük köz­ben, és olyan eset is volt, ami­kor egy béké­si férfi trak­tor­ral veszé­lyez­tet­te a vele szem­ben fel­lé­pő hiva­ta­los sze­mé­lyek életét.