Főoldal » Archív » 2020. június 30- án és 2020. július 8-án áramszünet lesz a Komáromi Járási Ügyészségen- tájékoztató

Érte­sít­jük tisz­telt ügy­fe­le­in­ket, hogy 2020. júni­us 30-án, vala­mint 2020. júli­us 8-án reg­gel 8.00 órá­tól vár­ha­tó­an 17.00 óráig áram­szü­net lesz a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­sé­gen. Ezen idő­szak alatt az érin­tett ügyész­ség infor­ma­ti­kai rend­sze­re, vala­mint veze­té­kes tele­fon­ja nem lesz elér­he­tő, az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés szünetel.

Az áram­szü­net ide­jén a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség kizá­ró­lag papír ala­pon és adat­hor­do­zón, sze­mé­lye­sen tudja fogad­ni a beadványokat.

A sze­mé­lyes ügy­fél­fo­ga­dás során kér­jük az állam­pol­gá­rok­tól a sze­mé­lyes biz­ton­sá­gi elő­írá­sok betar­tá­sát, így a maszk hasz­ná­la­tát,  továb­bá a szo­ci­á­lis védő­tá­vol­ság, a leg­alább 1,5 méter távol­ság megtartását.

Meg­ér­té­sü­ket köszönjük!