Főoldal » Hírek » 2023. évi Kozma Sándor Tudományos Pályázat díjazottjai

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge min­den évben meg­hir­de­ti az első kirá­lyi főügyész nevét vise­lő tudo­má­nyos pályá­za­tot, ame­lyen az ügyész­ség tudo­má­nyos foko­zat­tal ren­del­ke­ző mun­ka­tár­sai, illet­ve az ügyé­szi munka iránt érdek­lő­dő jog­hall­ga­tók és fia­tal jogá­szok vehet­nek részt. 

A díja­kat az Ügyész­ség Napja alkal­má­val tar­tott ünnep­sé­gen adta át a leg­főbb ügyész.

A díja­zot­tak­nak gratulálunk!

A KOZMA SÁNDOR TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT 2023. ÉVI DÍJAZOTTAI 

Bün­te­tő­jo­gi terület 

ÁLTALÁNOS TAGOZAT

 1. díj:

Dr. Ber­té­nyi Imre leg­főbb ügyész­sé­gi ügyész,

A drón­nal elkö­ve­tett köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mé­nyek és bizonyításuk

című pálya­mun­ká­já­ért.

 1. díj:

Dr. Bőku­ti Szil­via veszp­ré­mi járá­si ügyész­sé­gi ügyész

A költ­ség­ve­té­si csa­lás és pénz­mo­sás elha­tá­ro­lá­sá­nak kér­dé­sei a bírói gya­kor­lat tükrében

című pálya­mun­ká­já­ért.

 1. díj:

Dr. Hevér Tibor buda­kör­nyé­ki járá­si ügyész­sé­gi cso­port­ve­ze­tő ügyész

Nyo­mo­zá­si határ­idő – újra­tölt­ve. Eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek az idő szorításában

című pálya­mun­ká­já­ért.

Külön­díj:

Dr. Rimó­czy Ist­ván fővá­ro­si főügyész­sé­gi ügyész

Mér­le­ge­lés, meg­győ­ző­dés, felülbírálat

című pálya­mun­ká­já­ért.

Dicsé­ret:

Dr. Hipp Kata­lin fővá­ro­si főügyész­sé­gi osz­tály­ve­ze­tő ügyész

Képes-e vádat emel­ni egy gép? – A mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia alkal­ma­zá­sa az ügyész­sé­gi munkában

című pálya­mun­ká­já­ért,

vala­mint

Dr. Mako­vicz­ki Éva buda­pes­ti VIII. kerü­le­ti ügyész­sé­gi ügyész

A vagyo­ni hát­rány meg­ál­la­pí­tá­sá­nak aktu­á­lis prob­lé­mái az ipar­jog­vé­del­mi jogok meg­sér­té­sé­vel elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek körében 

című pálya­mun­ká­já­ért.

IFJÚSÁGI TAGOZATON:

Arra érde­mes pálya­mű hiá­nyá­ban a bizott­ság nem adott ki elismerést.

JOGHALLGATÓI TAGOZATON:

 1. díj nem lett kiadva.
 2. díj:

Varga Zol­tán Gábor, az Eöt­vös Loránd Tudo­mány­egye­tem Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar hallgatója

Sum­mum ius summa ini­u­ria, avagy a meg­elő­ző jogos véde­lem bün­te­tő­jo­gi sza­bá­lyo­zá­sá­nak jele­ne és jövő­je a jog­biz­ton­ság köve­tel­mé­nyé­nek tükrében

című pálya­mun­ká­já­ért.

Meg­osz­tott 3. díj:

Szak­máry Péter, az Eöt­vös Loránd Tudo­mány­egye­tem Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar hallgatója

Jog­tárgy nél­kü­li bűn­cse­lek­mény? – avagy az állat­kín­zás delik­tu­má­nak egyes kér­dé­sei, külö­nös tekin­tet­tel a jogi tárgy mibenlétére

című pálya­mun­ká­já­ért,

vala­mint

Gottfried Mari­an­na, a Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem Jog- és Állam­tu­do­má­nyi Kar hallgatója

A soro­zat­gyil­kos­ság és a beszá­mí­tá­si képes­ség viszonya 

című pálya­mun­ká­já­ért.

Dicsé­ret:

Bedő Kata, a Szé­che­nyi Ist­ván Egye­tem Deák Ferenc Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar hallgatója

Téves íté­le­tek – íté­le­ti tévedések 

című pálya­mun­ká­já­ért,

vala­mint

Berki Vivi­en, a Pécsi Tudo­mány­egye­tem Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar hallgatója

A gyer­me­kek sérel­mé­re elkö­ve­tett egyes sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mé­nyek és az ember­ke­res­ke­de­lem a bírói gya­kor­lat tükrében 

című pálya­mun­ká­já­ért.

BÜNTETŐJOGON KÍVÜLI TÉMAKÖR

ÁLTALÁNOS TAGOZAT

 1. díj nem lett kiadva.
 2. díj:

Dr. Kéri Csil­la sze­ge­di járá­si ügyész­sé­gi ügyész

„Semmi sem biz­tos, csak a halál…”, vagy még­sem? – A holt­nak nyil­vá­ní­tás­sal kap­cso­la­tos nem­pe­res eljá­rá­sok az ügyé­szi gya­kor­lat tükrében 

című pálya­mun­ká­já­ért

 1. díj társ­szer­zők­ként:

Hada­ró­né dr. Izsá­ki Mari­ann Komárom-Esztergom vár­me­gyei főügyész­he­lyet­tes és

Dr. Udvar­di Móni­ka Ilona Komárom-Esztergom vár­me­gyei főügyész­sé­gi cso­port­ve­ze­tő ügyész

Mi lesz veled hulladék?

című pálya­mun­ká­ju­kért.

Dicsé­ret:

Dr. Király Gábor And­rás Vas vár­me­gyei főügyész­sé­gi ügyész

Túl a szá­mo­kon – a kül­föl­di fog­va­tar­tot­tak emel­ke­dő szá­má­nak büntetés-végrehajtási jogi kihí­vá­sai

című pálya­mun­ká­já­ért.

IFJÚSÁGI TAGOZATON:

 1. díj társ­szer­zők­ként:

Dr. Csil­lik Kris­tóf ügy­véd­je­lölt és

Dr. Gera Anna ügyvédjelölt

A green­wa­sh­ing jelen­sé­gé­vel szem­be­ni fel­lé­pés lehe­tő­sé­gei az ügyész köz­ér­dek­vé­del­mi tevé­keny­sé­gé­nek kere­tei között

című pálya­mun­ká­ju­kért.

 1. díj:

Dr. Schu­bert Bálint szek­szár­di járá­si ügyész­sé­gi ügyész­sé­gi fogalmazó

A köz­ér­dek és a jóer­kölcs fogal­ma­i­nak vizs­gá­la­ta egy ügyész­sé­gi peres eljá­rás tükrében 

című pálya­mun­ká­já­ért.

 1. díj:

Dr. Alber­ti Giulia

Az ügyész pozí­ci­ó­ja a magyar gyer­mek­vé­del­mi rendszerben

című pálya­mun­ká­já­ért.

JOGHALLGATÓI TAGOZATON:

 1. díj:

Trun­kos Bence, az Eöt­vös Loránd Tudo­mány­egye­tem Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar hallgatója

A sza­bad­ság­hoz veze­tő út – a kegye­lem esz­me­i­sé­ge a kegyel­mi eljá­rás és a köte­le­ző kegye­le­mi eljá­rás össze­ha­son­lí­tá­sá­nak fókuszában

című pálya­mun­ká­já­ért.

 1. és 3. díj nem lett kiadva.

Az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­te Külön­dí­já­ban részesült

Dr. Márton-Béda Anikó nyír­egy­há­zi járá­si ügyész­sé­gi ügyész

Egy új bűn­cse­lek­mény 10. szü­le­tés­nap­ja: kap­cso­la­ti erő­szak pro és kontra

című pálya­mun­ká­já­ért.