Főoldal » Hírek » Legfőbb Ügyészség » 2024-ben Dr. Polt Péter legfőbb ügyész látja el – belga kollégája mellett – az Európai Legfőbb Ügyészek Konzultatív Fóruma éves ülésének elnöki tisztét

2023. októ­ber 5-6. között Hágá­ban tar­tot­ta az Euró­pai Leg­főbb Ügyé­szek Kon­zul­ta­tív Fóru­ma az éves ülé­sét, ame­lyen Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész is részt vett.

A talál­ko­zó fon­tos témái vol­tak a hábo­rús bűn­cse­lek­mé­nyek, a kör­nye­ze­tet és ter­mé­sze­tet sértő bűn­cse­lek­mé­nyek elle­ni küz­de­lem aktu­a­li­tá­sai, vala­mint az ügyé­szi füg­get­len­ség biz­to­sí­tá­sá­nak kér­dé­sei.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész – aki ez évtől a tes­tü­let szű­kebb körű Board-jának is a tagja lett – több témá­ban is fel­szó­lalt.

2024 őszén a Fórum éves ülé­sén a magyar és a belga leg­főbb ügyész fog elnö­köl­ni.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész az infor­ma­ti­kai rend­sze­rek­kel kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mé­nyek kér­dés­kö­rét java­sol­ta a jövő évi Fórum témái közé fel­ven­ni.

A fotó­kon Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a spa­nyol dele­gá­ci­ó­val ismer­te­ti elkép­ze­lé­se­it a kör­nye­zet és ter­mé­szet elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek­kel szem­be­ni haté­ko­nyabb küz­de­lem­ről az Euró­pai Leg­főbb Ügyé­szek Kon­zul­ta­tív Fóru­ma éves ülé­sén.