Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 2024. évi Kozma Sándor Tudományos Pályázat díjazottjai

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge min­den évben meg­hir­de­ti az első kirá­lyi főügyész nevét vise­lő tudo­má­nyos pályá­za­tot, ame­lyen az ügyész­ség mun­ka­tár­sai, az ügyé­szi munka iránt érdek­lő­dő jog­hall­ga­tók és fia­tal jogá­szok vehet­nek részt.

A díja­kat az Ügyész­ség Napja alkal­má­val tar­tott ünnep­sé­gen adta át Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész.

A díja­zot­tak­nak gratulálunk!

A KOZMA SÁNDOR TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT 2024. ÉVI DÍJAZOTTAI 

Bün­te­tő­jo­gi témakörben

Álta­lá­nos tagozaton

 I. díj­ban részesül:

 Hur­tony Ale­xand­ra Kitti
a Magyar Mál­tai Sze­re­tet­szol­gá­lat Dél-alföldi Régi­ó­já­nak szak­mai vezetője

"Cél­ke­reszt­ben a gyer­mek­bán­tal­ma­zás: a gyer­mek sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis bán­tal­ma­zás vik­timo­ló­gi­ai vizs­gá­la­ta és a meg­elő­zés eszközei"

című pálya­mun­ká­já­ért.

II. díj­ban részesül:

Juhász Mária
fővá­ro­si főügyész­sé­gi ügyész

 "A gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­kö­zök­kel kap­cso­la­tos nyo­mo­zá­sok gya­kor­la­ti tapasztalatai"

című pálya­mun­ká­já­ért.

III. díj­ban részesül:

Kar­dos Enikő
érdi járá­si ügyész­sé­gi ügyész­sé­gi fogalmazó

 "Vigyázz, kész, autó­pi­ló­ta bekap­csol­va. Az önve­ze­tő jár­mű­vek hasz­ná­la­tá­val kap­cso­la­tos bün­te­tő­jo­gi felelősség"

című pálya­mun­ká­já­ért.

Dicsé­ret­ben részesül:

 Bőku­ti Szilvia
 buda­pes­ti IX. kerü­le­ti ügyész­sé­gi ügyész

 "Az egyez­ség­kö­tés eti­kai és gya­kor­la­ti dilemmái"

című pálya­mun­ká­já­ért.

jog­hall­ga­tói tagozaton:

I. díj­ban része­sül:

Szik­szai Dóra
a Mis­kol­ci Egye­tem Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar hallgatója

"Az öngyil­kos­ság­ban köz­re­mű­kö­dés bűn­tet­té­nek inter­disz­cip­li­ná­ris vizs­gá­la­ta a 21. században"

című pálya­mun­ká­já­ért.

II. díj­ban része­sül:

Kocs­ner Dalma
a Deb­re­ce­ni Egye­tem Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar hallgatója

"Az idős korá­nál vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mé­lyek foko­zott bün­te­tő­jo­gi védel­mé­nek lehet­sé­ges útjai"

című pálya­mun­ká­já­ért.

III. díj­ban része­sül:

Solt­ész Eve­lin Vivien
a Pécsi Tudo­mány­egye­tem Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar hallgatója

"Fal­la­cia alia aliam tra­dit – az online csa­lás gya­kor­la­ti értékelése"

című pálya­mun­ká­já­ért.

Dicsé­ret­ben részesül:

Barta Tekla
a Sze­ge­di Tudo­mány­egye­tem Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar hallgatója

"A tör­vé­nyes­ség érde­ké­ben beje­len­tett jog­or­vos­lat elmé­le­te és hasz­nos­sá­ga a Kúria rele­váns joggyakorlatában"

című pálya­mun­ká­já­ért.

Bün­te­tő­jo­gon kívü­li témakörben

 Álta­lá­nos tagozaton

I. díj nem kerül kiosztásra.

Meg­osz­tott II. díj­ban része­sül:

Pet­rovsz­ki Csilla
tapol­cai járá­si ügyész­sé­gi ügyész

"A hoz­zá­tar­to­zók közöt­ti erő­szak miatt alkal­maz­ha­tó távoltartásról"

című pálya­mun­ká­já­ért

vala­mint

Szabó Mar­cell
ügy­véd­je­lölt

"A rein­teg­rá­ció jogi eszközei"

című pálya­mun­ká­já­ért.

 Meg­osz­tott III. díj­ban része­sül:

Dóczi Esz­ter
veszp­ré­mi járá­si ügyész­sé­gi ügyész

"Állat­vé­de­lem az ügyész köz­ér­dek­vé­del­mi tevé­keny­sé­ge tükrében"

című pálya­mun­ká­já­ért

társ­szer­zők­ként Komp Bálint János, Vas vár­me­gyei főügyész­sé­gi ügyész és Perl Fanni, szom­bat­he­lyi járá­si ügyész­sé­gi ügyész­sé­gi fogalmazó

 "A „könyö­rü­le­tes sza­ba­dí­tás" meg­je­le­né­se a magyar jogban"

című pálya­mun­ká­ju­kért.

 Dicsé­ret­ben része­sül:

 Kon­csek Kornél
Tolna vár­me­gyei főügyész­sé­gi ügyész

"Intéz­ke­dé­si lehe­tő­sé­gek a köz­ér­de­kű munka bün­te­tés vég­re­hajt­ha­tó­sá­ga meg­szű­né­sé­nek egész­ség­ügyi okból tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sa esetén"

című pálya­mun­ká­já­ért.

 JOGHALLGATÓI TAGOZATON

I. és II. díj nem kerül kiosztásra.

III. díj­ban része­sül

Bel­uzsár Levente
a Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem, Jog- és Állam­tu­do­má­nyi Kar hallgatója

"A hazai rend­őr­ség tár­sa­dal­mi meg­íté­lé­se és az ügyész­ség­gel való viszo­nya a XXI. szá­zad kihí­vá­sa­i­nak tükrében"

című pálya­mun­ká­já­ért.

Az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­te külön­dí­já­ban részesül

Rimó­czy István
fővá­ro­si főügyész­sé­gi ügyész

"A haté­kony­ság őre"

című pálya­mun­ká­já­ért.