Főoldal » Hírek » 21 és fél évet kapott első fokon a barátját agyonverő férfi - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék 21 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azt a 42 éves buda­pes­ti fér­fit, aki Balas­sa­gyar­ma­ton bru­tá­lis módon agyon­ver­te barátját.

A buda­pes­ti férfi 2018. októ­ber 2-án láto­ga­tó­ba érke­zett Balas­sa­gyar­mat­ra, régi barát­já­hoz. Egész este, több szó­ra­ko­zó­he­lyen is ita­loz­tak, majd éjfél körül az ittas láto­ga­tó az egyik sörö­ző előt­ti nyílt utcán ven­dég­lá­tó­ját több­ször is megütötte.

Később, már a sér­tett házá­ban a ven­dég a házi­gaz­dá­já­tól pénzt kért köl­csön, ered­mény­te­le­nül. Ezután szi­dal­maz­ni kezd­te, majd hosszú időn keresz­tül bru­tá­li­san bán­tal­maz­ta barát­ját, aki­nek eköz­ben szen­ve­dé­sét és könyör­gé­sét gát­lás­ta­lan módon, a nála lévő mobil­te­le­fon­ja kame­rá­já­val rögzítette.

A hosszan­tar­tó, fejre és test­re mért rúgá­sok­ban is meg­nyil­vá­nu­ló bán­tal­ma­zás után a vád­lott az éjsza­ka még hátra lévő részét az élet­je­let egy idő után már nem adó sér­tet­tel egy szo­bá­ban töl­töt­te. Reg­gel ész­lel­te, hogy barát­ja sem­mi­re nem rea­gál, ekkor álné­ven bemu­tat­koz­va men­tőt hívott hozzá, akik már csak az áldo­zat éjsza­ka bekö­vet­ke­ző halá­lát tud­ták megállapítani.

A vád­lott ekkor a hely­színt elhagy­ta és véres ruhái helyett egy köze­li üzlet­ben úja­kat vásá­rolt, majd a kiér­ke­ző rend­őrö­ket meg­pró­bál­ta fél­re­ve­zet­ni azzal, hogy a sér­te­tett isme­ret­len sze­mé­lyek bántalmazták.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség aljas indok­ból és külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, továb­bá garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a férfi ellen, és élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az aljas indok­ból tör­té­nő elkö­ve­tést nem álla­pí­tot­ta meg, a fér­fit 21 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint köte­lez­te több, mint 1.000.000. forint bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

Az íté­let ellen a véde­lem fel­men­té­sért, míg ügyész­ség az aljas indok­ból elkö­ve­tés meg­ál­la­pí­tá­sa, vala­mint élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa végett jelen­tett be fellebbezést.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.