Főoldal » Hírek » 22 személyt szállított egy mikrobuszban az embercsempész - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy hor­vát állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 1000 Euró remé­nyé­ben a déli határ köze­lé­ben egy kis­busz­ba 22 határ­sér­tőt - köz­tük 6 gye­re­ket vett - fel azért, hogy őket Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa. Isme­rő­se elő­fu­tó­ként biz­to­sí­tot­ta a szál­lí­tás zavar­ta­lan­sá­gát, ennek elle­né­re az M5 autó­pá­lyán a rend­őrök tet­ten érték.

A vád­irat sze­rint a hor­vát állam­pol­gár­sá­gú férfi azzal a cél­lal érke­zett Magyar­or­szág­ra, hogy a szerb-magyar állam­ha­tá­ron meg nem enge­dett módon átlé­pő sze­mé­lye­ket Auszt­ri­á­ba szállítson.

A férfi egy Rösz­ke mel­let­ti par­ko­ló­ban átvet­te az oszt­rák rend­szá­mú, bérelt kis­buszt, majd más­nap isme­ret­len meg­bí­zói uta­sí­tá­sá­ra, az álta­luk meg­adott GPS koor­di­ná­ták alap­ján a határ köze­lé­ben fel­vet­te a Magyar­or­szág­ra ille­gá­li­san belé­pett sze­mé­lye­ket. A kis­busz­ba össze­sen 20 szír és 2 egyip­to­mi sze­mélyt – köz­tük 6 gyer­me­ket – vett fel, majd Auszt­ria felé indult. Az ember­csem­pész a szál­lí­tás sike­res vég­re­haj­tá­sa ese­té­re 1.000 Eurót kapott volna a megbízóktól.

A hala­dás zavar­ta­lan­sá­gát egy isme­rő­se külön jár­mű­vel előt­te halad­va, un. fel­ve­ze­tő­ként biz­to­sí­tot­ta. Ennek elle­né­re a mik­ro­buszt az M5-ös autó­pá­lyán a rend­őrök ellen­őriz­ték, és az ember­csem­pészt elfogták.

Az ügyész­ség a hor­vát fér­fit vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, emel­lett Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za. A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja, hogy bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság döntsön.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.