Főoldal » Hírek » 24 illegális határátlépőt szállítva borult fel az embercsempész - a letartóztatását indítványozta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a hét­vé­gi ügye­le­te során a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a magyar fér­fi­nak, aki ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket zsú­folt be a gép­ko­csi­ba, majd felborult. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi isme­ret­len meg­bí­zó­já­tól kapott uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en jelent meg 2021. novem­ber 11. nap­ján dél­után 5 óra­kor a szerb-magyar határ köze­lé­ben. A gép­ko­csi­ba fel­vett és bezsú­folt 24 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt, akik közül 14 szír­nek, 9 szo­má­li­a­i­nak, 1 sze­mély pedig palesz­tin állam­pol­gár­nak val­lot­ta magát. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pők a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel jutot­tak Magyar­or­szág terü­le­té­re, és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel sem rendelkeztek.

A gya­nú­sí­tott a kül­föl­di­ek gép­ko­csi­ba tör­té­nő fel­vé­te­lét köve­tő­en a sebes­ség hely­te­len meg­vá­lasz­tá­sa miatt Doma­szék kül­te­rü­le­tén, egy föl­des úton a kanyart nem tudta beven­ni és az árok­ba csa­pó­dott. A mig­rán­sok közül töb­ben súlyo­san meg­sé­rül­tek, őket az idő­köz­ben a hely­szín­re érke­ző rend­őrök kezd­ték meg azon­nal men­te­ni, majd hív­tak segítséget.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, figye­lem­mel arra is, hogy a cse­lek­ményt vissza­eső­ként követ­te el.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se vég­le­ges, azt a gya­nú­sí­tott és védő­je is tudo­má­sul vette. A férfi ellen köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény miatt is eljá­rás indult.

A rend­őri intéz­ke­dés­ről készült fotó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/tomegszerencsetlenseg-domaszeken