Főoldal » Archív » 2,4 millió forintnyi svájci frankot lopott a padlásról a felújítást végző munkás

A Kiskunfél­egy­há­zi Járási Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy több­szö­rös, külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki mialatt fel­újí­tá­si mun­ká­kat vég­zett egy csa­lá­di házon, a pad­lá­son tar­tott sváj­ci fran­kot is ellopta.

A vád sze­rint a kis­kunfél­egy­há­zi férfi 2019. augusz­tus 14. és 19. között fel­újí­tá­si mun­ká­kat vég­zett egy kör­nyék­be­li köz­ség­ben, mely­nek során egy csa­lá­di ház és mel­lék­épü­le­tek külső hom­lok­za­tát fes­tet­te. A ház tulaj­do­no­sa, a sér­tett nap­köz­ben a mun­ka­he­lyén tar­tóz­ko­dott. Ezt kihasz­nál­va a vád­lott egy oda­tá­masz­tott lét­rán fel­ment a mel­lék­épü­let ajtó nél­kü­li pad­lá­sá­ra és ellop­ta azt ott lévő, fém­do­boz­ban tárolt 8.100 sváj­ci fran­kot, több mint 2,4 mil­lió forint­tal káro­sít­va meg ezzel a sértettet.

Néhány nap eltel­té­vel a vád­lott egy pénz­vál­tó­nál a zsák­mány­ból 1.080 sváj­ci fran­kot átvál­tott, ezál­tal mint­egy 316 ezer forint­hoz jutott. A sér­tett­nek oko­zott kár nem térült meg.

Az ügyész­ség a több­szö­rös, külö­nös vissza­eső­nek szá­mí­tó fér­fit lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben fegy­házbün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kiskun­fél­egy­házi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.