Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » 24 millió forinttal csapta be a sértetteket a szigetvári vállalkozó - Fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 44 éves szi­get­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki vál­lal­ko­zó­ként fel­újí­tá­si mun­kák elvég­zé­sé­re szer­ző­dött a sér­tet­tek­kel, azon­ban a pénz átvé­te­lét köve­tő­en a vál­lalt mun­kát nem, vagy csak elenyé­sző rész­ben végez­te el.

A vád­lott 2016 és 2020 között egyé­ni vál­lal­ko­zó­ként lakás­fel­újí­tá­si mun­kák­kal fog­lal­ko­zott, és magát szó­ró­la­po­kon (1. kép), illet­ve újsá­gok­ban hir­det­te, de elő­for­dult, hogy a sér­tet­tek­nek köz­vet­le­nül a laká­su­kon tett aján­la­tot. A férfi a sér­tet­tek bizal­má­nak elnye­ré­se érde­ké­ben min­den eset­ben kiál­lí­tott egy meg­ren­de­lő lapot (2. kép), melyen az elvég­zen­dő mun­ká­kat és az átvett pénz­össze­get is rögzítette.

A vád­lott­nak azon­ban az elő­leg, vagy a tel­jes vál­lal­ko­zói díj átvé­te­lét köve­tő­en nem állt szán­dé­ká­ban elvé­gez­ni a mun­ká­kat, míg a pén­zü­kért aggó­dó sér­tet­tek tele­fon­hí­vá­sai elől külön­bö­ző indo­kok­kal kitért. A férfi tisz­tá­ban volt azzal, hogy a sér­tet­tek előbb-utóbb fel fog­ják jelen­te­ni, ezért elő­for­dult, hogy az épí­tő­anya­go­kat rész­ben leszál­lí­tot­ta, illet­ve a meg­bí­zás egy részét elvé­gez­te. A vád­lott a fel­je­len­tés elke­rü­lé­se érde­ké­ben még arra is képes volt, hogy az egyik meg­ren­de­lő­től kapott meg­bí­zás elvég­zé­sé­vel egy másik vál­lal­ko­zót bízott meg, aki elvé­gez­te a mun­kát, de a vád­lott nem fizet­te ki, míg a meg­ren­de­lő­től kapott pénzt felélte.

A vád­lott letar­tóz­ta­tá­sa előtt össze­sen 41 sér­tet­tet csa­pott be, akik­nek - 30.000 és 2.611.000 forint közöt­ti - össze­sen több mint 24 mil­lió forin­tos kárt oko­zott. A vád­lott ellen Pécsen és Győr­ben már indult bün­te­tő­el­já­rás hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt, ezért a bűn­cse­lek­mé­nyek útján szer­zett összeg egy részé­ből a koráb­bi bűn­ügye­i­nek sér­tett­je­it kár­ta­la­ní­tot­ta, míg a töb­bit meg­él­he­té­sé­re fordította.

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a nyo­mo­zás során kez­de­mé­nyez­te a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, ennek elle­né­re a bíró­ság csak bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el a fér­fi­val szem­ben. Az ügyész­ség azon­ban ered­mé­nye­sen fel­leb­be­zett a dön­tés ellen, és a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék végül 2020 janu­ár­já­ban elren­del­te a férfi letartóztatását.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra, és a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re tett indít­ványt. Az ügyész­ség emel­lett indít­ványt tett a Pécsen és Győr­ben kisza­bott fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sek vég­re­haj­tá­sá­ra is.