Főoldal » Hírek » 25 illegális határátlépő egy mikrobuszban – rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak, akit hétfő éjjel magyar és cseh rend­őri együtt­mű­kö­dés kere­té­ben fog­tak el.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­já­val meg­ál­la­po­dott abban, hogy 25 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt vesz fel a magyar-szerb állam­ha­tár köze­lé­ben, aki­ket Auszt­ri­á­ba visz. Az ember­csem­pész hétfő este 11 óra­kor tele­fo­non kapott uta­sí­tá­sok alap­ján jelent meg Móra­ha­lom kül­te­rü­le­tén és vett fel a mik­ro­busz­ba 25 - szír, afgán és indi­ai állam­pol­gár­sá­gú­nak val­lott - sze­mélyt. A sze­ge­di határ­ki­ren­delt­ség jár­őrei cseh rend­őrök segít­sé­gé­vel rövid­del az elin­du­lás után ellen­őriz­ték a gép­ko­csit, és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a jármű utas­te­ré­ben uta­zók sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem jog­sze­rű magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­su­kat hitelt érdem­lő­en iga­zol­ni nem tudják.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a hol­nap tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.

A rend­őri iga­zol­ta­tás­ról a képek ezen a lin­ken tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempesz-es-illegalis-migransok-12