Főoldal » Archív » 25 láncon tartott kutya egy lajosmizsei tanyán

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a 35 éves kecs­ke­mé­ti fér­fit, aki a lajos­mi­zsei tanyá­ján fél éven át lánc­hoz kötve tar­tott 25 kutyát, ami miatt a nyak­ör­vek elkezd­tek az álla­tok nya­ká­ba is bele­nő­ni, ráadá­sul az álla­tok ete­té­sé­ről, ellá­tá­sá­ról sem gon­dos­ko­dott. 

A vád­lott 2015 júli­u­sa és 2016 janu­ár­ja között vál­to­zó lét­szám­ban, de egy­szer­re leg­alább 25 keve­rék kutyát tar­tott egy rész­ben beke­rí­tett lajos­mi­zsei tanyán. A férfi az álla­tok­kal nem fog­lal­ko­zott, 2 méter hosszú lán­con tar­tot­ta a kutyá­kat. Az álla­to­kat egy­más­tól elkü­lö­nít­ve tar­tó­san kikö­töt­te, moz­gás­igé­nyü­ket nem elé­gí­tet­te ki. A kutyák nya­ká­ról a nyak­ör­ve­ket sem vette le, azok egyes álla­tok nya­ká­ba is kezd­tek belenőni.

A vád­lott csak rit­kán, alkal­man­ként jelent meg a tanyán, így az álla­tok meg­fe­le­lő ete­té­sé­ről és ita­tá­sá­ról sem gon­dos­ko­dott. Ugyan­csak nem gon­dos­ko­dott az álla­tok orvo­si ellá­tá­sá­ról, ápo­lá­sá­ról, oltá­sa­i­ról sem. Ráadá­sul az álla­tok­nak búvó­he­lyük sem volt, így az idő­já­rás viszon­tag­sá­gai elől nem tud­tak zárt hely­re elbújni.

A kutyák álla­po­tát, éhe­zé­sét és szom­ja­zá­sát kívül­ál­ló sze­mé­lyek ész­lel­ték, majd állat­vé­dő szer­ve­ze­tek jár­tak rend­sze­re­sen a tanyá­ra, hogy etes­sék és itas­sák az ebe­ket. Ennek köszön­he­tő­en az álla­tok nem pusz­tul­tak el és mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­suk sem kelet­ke­zett. A folya­ma­tos szom­ja­zás azon­ban az álla­tok­nak külö­nös szen­ve­dést oko­zott, a vád­lott cse­lek­mé­nye pedig alkal­mas volt arra, hogy az álla­tok pusz­tu­lá­sát okozza.

A vád­lot­tat a ható­sá­gok több­ször fel­szó­lí­tot­ták, hogy vál­toz­tas­son a kutyák­kal való bánás­mód­ján, de a férfi erre nem volt haj­lan­dó, sem az ille­té­kes pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­lal, sem az állat­vé­dő szer­ve­zet­tel nem vette fel a kap­cso­la­tot. Végül egy állat­vé­dő szer­ve­zet mun­ka­tár­sai 2016. janu­ár 21-én a tanyán lévő kutyá­kat elszállították.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat az ügyész­ség több állat­nak külö­nös szen­ve­dést okoz­va elkö­ve­tett állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.