Főoldal » Hírek » 250.000 forintért adták el a fiatal lányt prostituáltnak - a Bács-Kiskun Megyíei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt vádat emelt négy férfi és négy nő ellen, akik közül az egyik férfi 2019 júli­u­sá­ban egy kiszol­gál­ta­tott lányt eladott egy öröm­lá­nyok fut­ta­tá­sá­val fog­lal­ko­zó csa­lád­nak, akik a sér­tet­tet Német­or­szág­ba vit­ték és pros­ti­tu­ált­ként dolgoztatták.

A vád­irat sze­rint a 18. élet­évét betöl­tött sér­tet­tet a nyug­dí­jas nagy­ma­má­ja tar­tot­ta el, nehéz anya­gi körül­mé­nyek között éltek. A fia­tal lány eladói vég­zett­sé­get is szer­zett, de mun­ka­he­lyet nem talált magá­nak. Önál­ló kere­se­te nem volt, a nagy­ma­má­já­val is meg­rom­lott a kap­cso­la­ta, így több­ször napok­ra eltűnt otthonról.

2019. júli­us 3-án a sér­tett elment ott­hon­ról, több város­ban is csa­var­gott, majd néhány nap­pal később Kis­kun­maj­sán össze­is­mer­ke­dett egy hely­bé­li fér­fi­vel. Közö­sen pénzt akar­tak sze­rez­ni úgy, hogy a férfi „köz­ve­tí­tők” segít­sé­gé­vel elad­ja a lányt olyan sze­mé­lyek­nek, akik öröm­lá­nyo­kat fut­tat­nak, majd a sér­tett vissza­szö­kik és a kapott pénzt elosztják.

A kis­kun­maj­sai vád­lott fel­vet­te a kap­cso­la­tot egy Sze­ged kör­nyé­ki test­vér­pár­ral. A „köz­ve­tí­tő” test­vé­rek 2019. júli­us 11-én elvit­ték a sér­tet­tet Mind­szent­re. Itt a lányt 250.000 forin­tért elad­ták egy hely­bé­li nőnek és a fiá­nak. A „köz­ve­tí­tők” és a kis­kun­maj­sai vád­lott – aki tudta, hogy a sér­tet­tet kül­föl­dön fog­ják öröm­lány­ként dol­goz­tat­ni - a kapott pénzt elosz­tot­ták egy­más között, a lány pedig a ház­ban maradt.

A sér­tet­tet „meg­vá­sár­ló” csa­lád tag­jai (az anya, a fia és három másik csa­lád­tag) kihasz­nál­ták a lány kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét, hogy a sér­tett pros­ti­tú­ci­ó­ból eredő pén­zét meg­sze­rez­zék. Az egyik csa­lád­tag fény­ké­pe­ket is készí­tett a lány­ról, de a sér­tet­tet végig fel­ügye­let alatt tar­tot­ták, a tele­fon­ját is elvet­ték, ezért nem tudott meg­szök­ni tőlük.

2019. júli­us 13-án a csa­lád egyik tagja a lányt egy busszal Német­or­szág­ba, Nürn­berg­be szál­lí­tot­ta, ahol egy lakás­ban öröm­lány­ként kel­lett dol­goz­nia. Az uta­zás előtt a sér­tett­nek az iga­zol­vá­nyát is át kel­lett adnia. Német­or­szág­ba meg­ér­kez­ve a sér­tett­ről készült képe­ket fel­tet­ték egy inter­ne­tes oldal­ra is, hogy így rek­lá­moz­zák a sér­tett szol­gál­ta­tá­sa­it. A kiszol­gál­ta­tott lány­nak júli­us 16-tól 28-ig kel­lett pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­nia úgy, hogy a kapott pénzt le kel­lett adnia az őt fel­ügye­lő családtagnak.

A sér­tett iga­zol­vá­nya is az őt éppen fel­ügye­lő vád­lott­nál volt, a lakást csak kísé­ret­tel hagy­hat­ta el. Azt is közöl­ték a lánnyal, hogy ha nem csi­nál­ja, akkor nem tud majd vissza­men­ni Magyar­or­szág­ra. Köz­ben a kis­kun­maj­sai vád­lott és a sér­tett nagy­any­ja is keres­ni kezd­ték a lányt, a nagy­szü­lő a rend­őr­sé­get is érte­sí­tet­te. Ezt a vád­lot­tak is meg­tud­ták, ezért 2019. júli­us 28-án vissza­ad­ták az iga­zol­vá­nyát és haza­en­ged­ték Magyarországra.

A vád­lot­ta­kat a főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, illet­ve bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta velük szem­ben. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.