Főoldal » Hírek » 26 macskát tartott a panellakásban – fotókkal – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi nő ellen, aki panel­la­ká­sá­ban 26 macs­kát tar­tott bru­tá­lis körül­mé­nyek között.

A vád­irat sze­rint a nő egy pécsi, kert­vá­ro­si önkor­mány­za­ti lakás­ban lakott, ahol 26 macs­kát tar­tott. A vád­lott a lakás­ban ember­te­len körül­mé­nyek között élt, emel­lett nem biz­to­sí­tot­ta a macs­kák tar­tá­sá­hoz meg­fe­le­lő körül­mé­nye­ket. A macs­ka­ürü­lé­ket nem taka­rí­tot­ta fel, nem gon­dos­ko­dott arról, hogy a macs­kák étel­hez jus­sa­nak, nem biz­to­sí­tott szá­muk­ra elég­sé­ges mennyi­sé­gű táplálékot.

Mivel a macs­ká­kat bezár­va tar­tot­ta, az álla­tok maguk­tól sem tud­tak élel­met sze­rez­ni, ezért az álla­tok kóro­san lesoványodtak.

A nő által tar­tott macs­kák folya­ma­to­san külön­bö­ző kór­oko­zók, bak­té­ri­u­mok fer­tő­zé­se­i­nek vol­tak kitéve.

Mivel a nő évek óta nem fize­tett lak­bért, a köz­üze­mi szol­gál­ta­tá­sok sem vol­tak a lakás­ban, ezért 2023 máju­sá­ban elren­del­ték a lakás kiürí­tést, ami­kor a vád­lott által tar­tott 26 macs­kát elszállították.

A macs­kák közül 11 az elszál­lí­tást köve­tő­en - a vád­lott által indo­ko­lat­la­nul alkal­ma­zott bánás­mód követ­kez­té­ben legyen­gült immun­rend­sze­rük miatt - elpusztult.

Az ügyész­ség a nőt állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádolja.

A fotók a lakás kiürí­té­se­kor készültek.