Főoldal » Archív » 26 milliót sikkasztott egy nyíregyházi ügyvéd -vádat emeltek ellene

Vádat emelt a Deb­re­ce­ni Nyo­mo­zó Ügyész­ség az ügy­fe­lei pén­zét elsik­kasz­tó nyír­egy­há­zi
ügy­véd­del szem­ben. A vád­lott 2007 már­ci­u­sa és 2012 júni­u­sa közöt­ti idő­pont­ban 3 ügy­fe­lé­től vett át ügy­vé­di letét­ként nagyobb pénz­össze­get, össze­sen 26,5 mil­lió forin­tot. Egyik alka­lom­mal a bizal­mas viszony­ra tekin­tet­tel még írás­be­li ügy­vé­di leté­ti szer­ző­dést sem készí­tett és átvé­te­li elis­mer­vényt sem adott az átvett pénz­ről. Az álta­la letét­ként kezelt össze­ge­ket ügy­vé­di hiva­tá­sá­ból folyó köte­les­sé­gét meg­szeg­ve jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tot­ta.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - ügy­vé­di sik­kasz­tás