Főoldal » Hírek » 27 migránst zsúfolt be a kisteherautó rakterébe - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a szlo­vák fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki a déli határ köze­lé­ben 27 mig­ránst zsú­folt be a szűk, ablak­ta­lan kis­te­her­au­tó­já­ba azért, hogy őket Cseh­or­szág­ba szállítsa.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tés­kor mind­össze 18 éves, szlo­vák férfi 2022. augusz­tus 16. nap­ján a haj­na­li órák­ban egy – a meg­bí­zó­ja által meg­je­lölt – Csá­voly és Bács­bo­kod között talál­ha­tó föl­des­út­hoz ment egy kis­te­her­au­tó­val. Ott a teher­au­tó rak­te­ré­be fel­vett 27 szír állam­pol­gárt, akik koráb­ban a magyar-szerb állam­ha­tárt meg nem enge­dett módon lép­ték át és elin­dult velük Cseh­or­szág irányába.

A vád­lott a 27 mig­ránst a kis­te­her­au­tó 3 méter hosszú, 1,5 méter szé­les, 1,8 méter magas, zárt, szel­lő­zés, ülé­sek és ablak nél­kü­li, sze­mély­szál­lí­tás­ra tel­je­sen alkal­mat­lan rak­te­ré­be zsú­fol­ta be.

A fér­fit 20 perc­cel elin­du­lá­sa után, Csát­al­ja köz­ség köze­lé­ben a rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták, elfog­ták és őri­zet­be vet­ték. A rend­kí­vül szűk helyen össze­zsú­fo­ló­dott sze­mé­lyek szá­má­ra a Cseh­or­szá­gig tartó uta­zás kiemel­ke­dő testi és lelki gyöt­re­lem­mel járt volna.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.