Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 2,7 milliárdos költségvetési csalás ügyében emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy bűn­szer­ve­zet tag­jai és az elkö­ve­tés­hez köt­he­tő stró­ma­nok, vala­mint beszer­ve­ző­ik ellen, akik szer­ve­zet­ten, cég­há­ló­za­ton keresz­tül csal­ták el az áfát, amellyel 3 év alatt össze­sen 2,7 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 47 éves férfi elha­tá­roz­ta, hogy szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zök import­ja során elcsal­ja az álta­lá­nos for­gal­mi adó egy részét, amely­re lét­re­ho­zott egy bűn­szer­ve­ze­tet. A bűn­szer­ve­zet célja az volt, hogy a német­or­szá­gi és auszt­ri­ai gaz­dál­ko­dók­tól beszer­zett áru egy szín­lelt bel­föl­di cég­lán­co­lat segít­sé­gé­vel bel­föl­di szár­ma­zá­sú­nak tűn­jön. Ezt úgy érték el, hogy a beszer­zés folya­ma­tá­ba a kül­föl­di eladók és a tény­le­ges érté­ke­sí­tést végző bel­föl­di cégek közé valós gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem foly­ta­tó, stró­ma­nok nevén nyil­ván­tar­tás­ba vett, szlo­vák és magyar tár­sa­sá­go­kat iktat­tak be, ame­lye­ket idő­sza­kon­ként cse­rél­tek. A szín­lelt bel­föl­di érté­ke­sí­tés után a fik­tív szám­lák ÁFA tar­tal­mát jogo­su­lat­la­nul levon­ták a fize­ten­dő adó­ból, az Euró­pai Unión belül­ről érke­zett áru bel­föl­di érté­ke­sí­té­se után pedig nem fizet­tek áfát. Az adó­el­ke­rü­lés jelen­tős anya­gi hasz­not haj­tott. A szer­ve­zett elkö­ve­tést egy köny­ve­lő iroda veze­tő­je és beosz­tott köny­ve­lők is segítették.

A bűn­szer­ve­zet 2013-2016. között az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek össze­sen 2.7 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okozott.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal pénz­ügyi nyo­mo­zói a bűn­szer­ve­zet műkö­dé­sét fel­de­rí­tet­ték, majd 2016 már­ci­u­sá­nak végén fel­szá­mol­ták és szé­les­kö­rű nyo­mo­zást foly­tat­tak az ügyben. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség Gaz­da­sá­gi Bűn­ügyek Osz­tá­lya 13 ter­helt­tel szem­ben bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa, 20 sze­méllyel szem­ben közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be több mint 240 olda­las vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

A főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint pénz­bün­te­tés­re és cég­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra, a stró­ma­nok és az őket beszer­ve­ző sze­mé­lyek ese­tén több­nyi­re pénz­bün­te­tés­re, 2 vád­lot­tal szem­ben elzá­rás­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A főügyész­ség vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyo­zott töb­bek között a nyo­mo­zást során lefog­lalt és elő­ze­te­sen érté­ke­sí­tett motor­ke­rék­pá­rok, külön­fé­le szá­mí­tás­tech­ni­kai alkat­ré­szek, moni­tor ellenértékére.


Az oko­zott vagyo­ni hát­rány­ra, a bűn­szer­ve­ze­ti elkö­ve­tés­re és a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel több vád­lott ese­té­ben 5-től 24 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra is lehe­tő­ség van a Bün­te­tő Tör­vény­könyv alapján.