Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » 28 személyt próbált kicsempészni az országból - vádemelés

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen.

A férfi egy ember­csem­pé­szés­re irá­nyu­ló bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként 2017 novem­be­ré­ben Buda­pes­ten kibé­relt egy kis­te­her­au­tót, hogy azzal Magyar­or­szág déli határ­sza­ka­szán átcsem­pé­szett mig­rán­so­kat Auszt­ri­á­ba szállítsa.

A férfi éjjel a bérelt jár­mű­vel a déli határ­sza­kasz­ra uta­zott, ahol - az elő­ze­te­sen meg­be­szélt helyen - jel­zést adott az ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel Magyar­or­szág­ra jutott és ott több napja vára­ko­zó 28 mig­ráns sze­mély­nek. A vád­lott a mig­rán­so­kat gép­ko­csi­já­ba fel­vet­te, majd velük az autó­pá­lyán Buda­pest felé indult.

A férfi gép­ko­csi­ját az autó­pá­lya szaj­ki pihe­nő­je előtt ellen­őr­zés alá von­ták, mely­nek során a vád­lot­tat és a magu­kat pakisz­tá­ni állam­pol­gá­rok­nak valló sze­mé­lye­ket elfogták.

A vád­lott cse­lek­mé­nye több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűntette.

Az elkö­ve­tő a vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban volt.

Az ügy­ben kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény vide­ók­kal és fény­ké­pek­kel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszt-es-illegalis-migransokat-0