Főoldal » Hírek » 29 lőfegyvert akartak becsempészni - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­vel szem­ben, akik a vád sze­rint 29 lőfegy­vert és tar­to­zé­ka­it pró­bál­ták meg Magyar­or­szág­ra csempészni.

A vád­irat sze­rint a két férfi 2019. októ­ber 13-á, dél­után 4 óra körül jelent­ke­zett belé­pés­re Magyar­or­szág­ra Szer­bia irá­nyá­ból a rösz­kei autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen, egy szerb honos­sá­gú gép­ko­csi sofőr­je­ként és uta­sa­ként. A belép­te­tést végző pénz­ügy­őr beje­len­ten­dő vám­áru­ra vonat­ko­zó kér­dé­se­i­re nem­mel vála­szol­tak, de mivel mind­ket­ten ide­ge­sen visel­ked­tek és a gép­jár­mű tank­sap­ká­já­nak ütö­ge­té­sét köve­tő­en az ellen­őrök rend­el­le­nes han­got hal­lot­tak, másod­la­gos vizs­gá­la­tot ren­del­tek el.

A vizs­gá­lat során az autó üzem­anyag tar­tá­lyá­ban 2 gép­pisz­tolyt, 27 pisz­tolyt, 31 tárat, 10 hang­tom­pí­tót és közel 600 töl­tényt talál­tak meg és fog­lal­tak le, váku­um cso­ma­go­lás­ba rejt­ve. A lőfegy­ve­rek és tar­to­zé­ka­ik jugo­szláv, olasz, magyar, spa­nyol, cseh­szlo­vák gyárt­má­nyú­ak, de volt köz­tük bra­zil is.

Egyet kivé­ve vala­mennyi, a Magyar­or­szág terü­le­té­re becsem­pész­ni szán­dé­ko­zott lőfegy­ver műkö­dő­ké­pes és embe­ri élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas, melyek tar­tá­sá­ra a vád­lot­tak nem ren­del­kez­tek engedéllyel.

A járá­si ügyész­ség a vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­ta­kat társ­tet­te­ség­ben elkö­ve­tett lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.