Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » 29 milliós ingatlancsalás Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság­hoz egy kecs­ke­mé­ti ügy­véd és négy társa ellen, akik 2009 augusz­tu­sa és 2011 máju­sa között úgy sze­rez­ték meg egy Kecs­ke­mé­ten lévő, de három ame­ri­kai állam­pol­gár­sá­gú férfi tulaj­do­ná­ban álló ingat­lan ellen­ér­té­két, hogy a sér­tet­tek tudta nél­kül egy fik­tív gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got ala­pí­tot­tak, majd a vál­lal­ko­zás­ba apport­ként bevitt ingat­lant elad­ták egy jóhi­sze­mű­en eljá­ró kecs­ke­mé­ti Kft. részére.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye