Főoldal » Hírek » 3 év börtönt is kaphat a Kecskemét környékén elfogott marokkói embercsempész - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy marok­kói férfi ellen, aki 2021. május 31-én egy bérelt autó­val 4, Auszt­ri­á­ba tartó ille­gá­lis beván­dor­lót akart Buda­pest­re szál­lí­ta­ni, de a rend­őrök az M5-ös autó­pá­lyán, Kecs­ke­mét köze­lé­ben elfogták.

A vád­irat sze­rint a Svéd­or­szág­ban élő marok­kói férfi Magyar­or­szá­gon egy sze­mély­au­tót bérelt, ami­vel 2021. május 31-én reg­gel a szerb-magyar határ köze­lé­be, Sze­ged kör­nyé­ké­re haj­tott. Itt fel­vett a jár­mű­be 4 - liba­no­ni, egyip­to­mi és szír - mig­ránst, akik ille­gá­li­san lép­ték át a határt. A férfi fel­ada­ta az volt, hogy az Auszt­ri­á­ba tartó beván­dor­ló­kat Buda­pest felé szállítsa.

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság jár­őre­i­nek azon­ban gya­nús­sá vált a csem­pész­au­tó, ezért követ­ni kezd­ték, majd az M5-ös autó­pá­lyán, Kecs­ke­mét köze­lé­ben megállították.

Az egyen­ru­há­sok az ember­csem­pészt és a mig­rán­so­kat elfog­ták. A rend­őrök a vád­lot­tat őri­zet­be vet­ték, a bíró­ság pedig letartóztatta.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szemben.

Ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét beis­me­ri, az ügyész 3 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy az ember­csem­pészt Magyar­or­szág­ról 6 évre ki is kell uta­sí­ta­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.