Főoldal » Hírek » 3 év börtönt kapott az ukrán embercsempész - rendőrségi fotókkal - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő ukrán fér­fit, akit a rend­őr­jár­őrök a 87-es számú főúton, 2022. janu­ár 17-én értek tet­ten, miköz­ben hét szír állam­pol­gárt – köz­tük három gyer­me­ket – akart a magyar-osztrák határ­hoz szállítani.

A vád sze­rint az ukrán elkö­ve­tő elő­ze­te­sen meg­ál­la­po­dott egy isme­ret­len sze­méllyel abban, hogy anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben olyan embe­re­ket szál­lít a magyar-osztrák határ köze­lé­be, akik a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel jutot­tak be az országba.

A férfi janu­ár 17-én, a szerb határ köze­lé­ben egy erdő szé­lén vette fel gép­ko­csi­já­ba a mig­rán­so­kat, akik előző napon a szerb-magyar hatá­ron jog­el­le­ne­sen lép­tek be Magyar­or­szág terü­le­té­re. A vád­lott ezt köve­tő­en a meg­bí­zó­ja által meg­ha­tá­ro­zott útvo­na­lon szál­lí­tot­ta a kül­föl­di­e­ket, akik­nek így abban nyúj­tott segít­sé­get, hogy ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba eljus­sa­nak. Útköz­ben a gép­ko­csi­ja meg­hi­bá­so­dott, ezért azt – isme­ret­len sze­mély segít­sé­gé­vel – lecse­rél­te egy üzem­ké­pes autóra.

A vád­lott által veze­tett gép­ko­csit 2022. janu­ár 17-én dél­után, a 87. számú főúton a rend­őr­jár­őrök ellen­őr­zés alá von­ták, és őt uta­sa­i­val együtt, akik között három 18 év alat­ti gyer­mek is volt, előállították.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – vagyo­ni haszon­szer­zés végett az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit, akit 3 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt és 6 évre az ország terü­le­té­ről kiuta­sí­tott, míg az ember­csem­pé­szés­hez hasz­nált gép­ko­csit elkobozta.

Az íté­let jogerős.

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi fotók a http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ujabb-embercsempesz-rendorkezen-vas-megyeben lin­ken érhe­tők el.