Főoldal » Hírek » 30 csomag kannabiszt akart Prágába szállítani egy szerb drogcsempész

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy szerb férfi ellen, aki 2019 októ­be­ré­ben közel 13 kg mari­hu­á­nát akart egy autó­ban elrejt­ve Szer­bi­á­ból Prá­gá­ba csem­pész­ni, de a tom­pai határ­át­ke­lő­nél a vám­vizs­gá­lat során elfog­ták.

A vád­irat sze­rint a szerb fér­fi­nek a csa­lá­di prob­lé­mái miatt pénz­re volt szük­sé­ge. 2019 októ­be­ré­ben egyik isme­rő­se fel­aján­lot­ta, hogy ha kan­na­biszt szál­lí­ta­na kül­föld­re, akkor a szál­lí­tás után adna neki 1500 eurót.

A meg­bí­zó uta­sí­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en a vád­lott 2019. októ­ber 24-én az autó­já­val Koszo­vó­ba haj­tott, és egy ben­zin­kút­nál hagy­ta a jár­mű­vet. Az autó­ban az indí­tó­kulcs is benne volt, hogy az isme­ret­len bűn­tár­sak el tud­ják rej­te­ni benne a dro­got. Mint­egy két óra múlva kapta vissza a kocsit azzal, hogy a kábí­tó­szer­nek 2019. októ­ber 26-án délre Prá­gá­ban kell len­nie, ahol továb­bi uta­sí­tá­so­kat fog kapni a drog tovább­adá­sá­ról.

A vád­lott októ­ber 25-én elin­dult szer­bi­ai ott­ho­ná­ból az autó­ba rej­tett drog­gal. Dél­után érke­zett a szerb-magyar határ­hoz, ahol a vám­vizs­gá­la­tot végző pénz­ügy­őrök meg­ta­lál­ták a gép­ko­csi üzemanyag-tartályában és a pót­ke­rék­ben a kábí­tó­szert. A ható­ság tag­jai 30 darab váku­um­fó­li­á­zott cso­ma­got fog­lal­tak le, ame­lyek össze­sen közel 13 kg kan­na­biszt tar­tal­maz­tak. A kiér­ke­ző rend­őrök a vád­lott autó­ját is lefog­lal­ták.

A lefog­lalt drog ható­anyag tar­tal­ma jelen­tős mennyi­sé­gű, azt a vád­lott azért akar­ta Magyar­or­szá­gon keresz­tül a cseh­or­szá­gi Prá­gá­ba szál­lí­ta­ni, hogy ott a bűn­tár­sai for­ga­lom­ba hoz­has­sák.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, őt a főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház és kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy a lefog­lalt csem­pész­au­tót és a dro­got is el kell koboz­ni. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.