Főoldal » Hírek » 30 millió forintot kért társától a kedvező vallomásért - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség ható­sá­gi eljá­rás­ban elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki két ügy­vé­det és egyi­kük védencét.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség 2022. ápri­lis 13-án, bűn­ügyi akció kere­té­ben több hely­szí­nen tar­tott kuta­tást, lefog­la­lást vég­zett, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki három személyt.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Dél-dunántúli Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­gán költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott férfi ter­he­lő val­lo­mást tett egy másik sze­mély­re, akit ezért szin­tén gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­tak ki.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az első­ként kihall­ga­tott férfi a védel­mét ellá­tó ügy­véd­jé­vel azt közöl­te, hogy 30 mil­lió forin­tért haj­lan­dó koráb­bi val­lo­má­sát úgy módo­sí­ta­ni, hogy annak tar­tal­ma alap­ján meg­szün­tes­sék az eljá­rást a másik sze­méllyel szem­ben, vagy leg­alább eny­hébb meg­íté­lé­sű bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ják. Az ügy­véd az aján­la­tot a férfi ügy­véd­jé­nek továb­bí­tot­ta, aki 2022. már­ci­us 31-én beszá­molt arról véden­cé­nek. A meg­ke­re­sett sze­mély­nek ötmil­lió forin­tot előre kel­lett volna letét­ként átad­nia az aján­lat­te­vő férfi ügy­véd­jé­nek, míg a fenn­ma­ra­dó össze­get a ked­ve­ző val­lo­más meg­té­te­le után kel­lett volna kifizetnie.

A meg­ke­re­sett sze­mély­től egy bala­to­ni gyors­ét­te­rem­ben a másik férfi ügy­véd­je azzal a hivat­ko­zás­sal vette át az ötmil­lió forin­tot, hogy azt eljut­tat­ja véden­cé­hez, aki ezért cse­ré­be tör­vé­nyes jogá­val nem élve, más sze­mély érde­ke által meg­ha­tá­ro­zot­tan tesz vallomást.

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te ható­sá­gi eljá­rás­ban gya­nú­ja miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a három elkö­ve­tőt, ame­lyet az aján­lat­te­vő sze­mély tet­tes­ként, míg a két ügy­véd bűn­se­géd­ként köve­tett el.

 A vesz­te­ge­té­si pénz­ről a bűn­ügyi akci­ó­ban készül­tek a fotók.