Főoldal » Archív » 300 milliót kísérelt meg szerezni a valótlan adóhatósági kapcsolatra hivatkozó férfi – vádemelés

A NAV elnö­ké­re hivat­koz­va kísé­relt meg száz­mil­li­ó­kat sze­rez­ni a vád­lott; elle­ne befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Főügyészség.

A vád­irat sze­rint egy fel­szá­mo­lás alatt álló céget kép­vi­se­lő fel­szá­mo­ló  adó-visszaigénylés irán­ti kérel­met nyúj­tott be az adó­ha­tó­ság­hoz. A kére­lem tel­je­sí­té­se előtt a NAV ellen­őr­zést foly­ta­tott le a fel­szá­mo­lás alatt álló cég­nél és jelen­tős fize­té­si köte­le­zett­sé­get álla­pí­tott meg, adó­hi­ány, bír­ság és pót­lék jogcímén.

A vád­lott, egy 46 éves férfi fel­vet­te a kap­cso­la­tot a fel­szá­mo­lást foly­ta­tó cég egyik tulaj­do­no­sá­val, aki­vel 2016. már­ci­us 1-jén talál­ko­zott a XII. kerü­let­ben. A férfi a talál­ko­zón valót­la­nul azt állí­tot­ta magá­ról, hogy az adó­ha­tó­ság elnö­ké­nek ,,jobb­ke­ze” és el tudja intéz­ni, hogy a fel­szá­mo­lás alatt álló cég fize­té­si köte­le­zett­sé­get töröl­jék, és az adó-visszaigénylést jóvá­hagy­ják. A szín­lelt befo­lyás érvé­nye­sí­té­sé­ért cse­ré­be a vád­lott mint­egy 300 mil­lió forin­tot kért.

A fel­szá­mo­lást végző cég tulaj­do­no­sa az aján­la­tot nem fogad­ta el. Az eljá­rás során bebi­zo­nyo­so­dott, hogy a vád­lott az adó­ha­tó­ság elnö­két nem ismer­te, vele sem­mi­lyen kap­cso­lat­ban nem állt, a 46 éves férfi célja kizá­ró­lag a meg­té­vesz­tő, jog­ta­lan haszon­szer­zés volt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del büntetni.