Főoldal » Archív » 31 migránst szállított egy tiszaalpári embercsempész - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 32 éves tisza­al­pá­ri férfi ellen, aki 2015. szep­tem­ber 8-án Ásott­ha­lom köze­lé­ből 31 mig­ránst akart egy kis­te­her­au­tó­ban Buda­pest­re csem­pész­ni, de az M5-ös autó­pá­lyán Kecs­ke­mét köze­lé­ben elfog­ták őket.

A 32 éves tisza­al­pá­ri férfi 2015. szep­tem­ber 8-án reg­gel egy bérelt kis­te­her­au­tó­val a szerb-magyar határ­hoz, Ásott­ha­lom köze­lé­be uta­zott, majd fel­vett a jár­mű­be 31 mig­ránst, akik­ről tudta, hogy ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar állam­ha­tárt. A vád­lot­tat egy isme­ret­len sze­mély bízta meg a csem­pé­szés­sel, aki­vel tele­fo­non tar­tot­ta a kapcsolatot.

A 24 férfi, 3 nő és 4 gyer­mek mig­ráns úti célja Német­or­szág volt, a vád­lott fel­ada­ta az lett volna, hogy Buda­pes­tig elszál­lít­sa őket. A vád­lott beszál­lí­tot­ta a mig­rán­so­kat a jár­mű­be, és elkezd­te szál­lí­ta­ni őket az M5-ös autó­pá­lyán a fővá­ros felé. A sztrá­da Bács-Kiskun megyei sza­ka­szán azon­ban meg­ál­lí­tot­ták, és elfog­ták őket.

Az elfo­gó pénz­ügy­őrök­nek a csem­pész­jár­mű azért lett gya­nús, mert az előt­tük hala­dó kis­te­her­au­tó folya­ma­to­san imboly­gott és a jármű hátul­ja nagyon „leült”. A jármű rak­te­ré­be zsú­folt, szo­ro­san egy­más mel­lett álló mig­rán­sok­nak a szál­lí­tás - a leve­gő­hi­ány, a sötét­ség, a túl­me­le­ge­dés és a kiszá­ra­dás veszé­lye miatt - testi és lelki gyöt­rel­met okozott.

A vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, őt az ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Kecs­ke­mét, 2016. októ­ber 6. napján

Dr. Náná­si Lász­ló sk. főügyész

2016. 10. 06. Bács-Kiskun