Főoldal » Hírek » 32 embert csempésztek a furgonban - a Győr-Moson Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra három szer­bi­ai férfi letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el a bíró­ság. Egyi­kük 32 mig­ránst szál­lí­tott egy fur­gon­ban Auszt­ria felé, a másik két sze­mély pedig elő­fu­tó­ként haladt előttük.

Az ügyé­szi indít­vány sze­rint a szál­lí­tást végző férfi 3.000 euró­ért vál­lal­ta a cse­lek­ményt. Ennek kere­té­ben két hét­tel ezelőtt Magyar­or­szá­gon egy előre meg­be­szélt helyen hagyott fur­gon­ba beült, azt vezet­ve egy, a déli határ­hoz köze­li erdős terü­le­ten fel­vett 32 sze­mélyt a zárt rak­tér­be, majd velük Auszt­ria felé indult.

A szál­lí­tott sze­mé­lyek nehe­zen jutot­tak leve­gő­höz a jár­mű­ben, melyet Lövő tér­sé­gé­ben meg­ál­lí­tot­tak a rend­őrök. A jármű veze­tő­je meg­kí­sé­relt meg­szök­ni, de elfog­ták, aho­gyan elfog­ták az elő­fu­tó­ként köz­re­mű­kö­dő ter­hel­te­ket is.

A csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő sze­mé­lyek­kel szem­ben az eljá­rás a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságon van folyamatban.