Főoldal » Hírek » 32 migránst zsúfolt be az átalakított kistehergépkocsiba a külföldi férfi - fotóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy cseh állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki a szerb-magyar határ köze­lé­ben a spe­ci­á­li­san ember­csem­pé­szés cél­já­ra átala­kí­tott kis­te­her­au­tó­já­ba 32 szír állam­pol­gárt vett fel és őket a rak­tér­ben kiala­kí­tott rend­kí­vül szűk rej­tek­he­lye­ken búj­tat­ta el. A szál­lí­tás során a csem­pé­szett sze­mély közül töb­ben el is ájul­tak a leve­gő­hi­ány miatt.

A vád­irat sze­rint a cseh állam­pol­gár­sá­gú férfi által veze­tett gép­jár­mű rak­te­rét kife­je­zet­ten ember­csem­pé­szés cél­já­ra ala­kí­tot­ták át. A rak­tér­ben 2 rej­tek­hely volt, ame­lye­ket a veze­tő­fül­ke felő­li olda­lon egy IBC tar­tállyal és két hor­dó­val, míg a hátsó ajtó felől egy­más­ra pakolt faha­sá­bok­kal álcáztak.

A rej­tek­he­lyek egyet­len bejá­ra­ta a veze­tő fülke mögött kiala­kí­tott, 43 cm szé­les és 110 cm magas nyí­lás volt, amely­re egy, csak a veze­tő­fül­ké­ből nyit­ha­tó, toló­zár­ral zár­ha­tó ajtót sze­rel­tek. A nagyobb rej­tek­hely mére­te sem érte el a 4 m2-t, a kiseb­bi­ké pedig alig halad­ta meg a kettőt.

A vád­lott 2022. ápri­lis 29. nap­ján a reg­ge­li órák­ban a szerb-magyar állam­ha­tár köze­lé­be ment és össze­sen 32 fő, az ország terü­le­té­re ille­gá­li­san belé­pő szír állam­pol­gárt, köz­tük kilenc, 18 év alat­ti sze­mélyt terelt be a rej­tek­he­lyek­re, majd elin­dult velük az oszt­rák határ irányába.

A szál­lí­tás jelen­tős testi-lelki gyöt­re­lem­mel járt a rend­kí­vül szűk hely­re bezsú­folt csem­pé­szett sze­mé­lyek szá­má­ra, akik közül töb­ben el is ájul­tak. A mig­rán­sok döröm­bö­lés­sel pró­bál­tak a gép­jár­mű­ve­ze­tő­nek jelez­ni, aki azon­ban nem állt meg, így csak az M5-ös autó­pá­lyán vég­re­haj­tott rend­őri intéz­ke­dés aka­dá­lyoz­ta meg, hogy a szál­lí­tás kiszá­ra­dás vagy leve­gő­hi­ány miatt súlyo­sabb követ­kez­mé­nyek­kel járjon.

Az ügyész­ség a cseh fér­fit a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za. A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja, hogy bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság döntsön.

A fotók a hely­szí­ni szem­lén készültek.