Főoldal » Hírek » 33 szír migránst szállított egy román embercsempész - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy román férfi ellen, aki 33 szír mig­ránst akart egy kis­te­her­au­tó­val az osztrák-magyar határ­hoz szál­lí­ta­ni, de a rend­őrök Dávod köze­lé­ben tet­ten érték.

A vád­irat sze­rint a román fér­fit egy isme­ret­len meg­bí­zó vette rá arra, hogy a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő beván­dor­ló­kat szál­lít­son a határ köze­lé­ből az osztrák-magyar határ tér­sé­gé­be. A mig­rán­sok úti­cél­ja Auszt­ria volt. A vád­lott 2021. augusz­tus 19-én, este, a meg­bí­zó­já­tól kapott egy kis­te­her­au­tót és egy SIM kár­tyát. Az isme­ret­len meg­bí­zó a férfi mobil­te­le­fon­já­ra küld­te a mig­rán­sok fel­vé­te­li helyé­nek GPS koor­di­ná­tá­it, ami alap­ján a szerb-magyar határ­hoz, Dávod és Her­ceg­szán­tó közöt­ti tér­ség­be haj­tott. Itt fel­vet­te a kis­te­her­au­tó­ba a 33 szír beván­dor­lót, akik­ről tudta, hogy ille­gá­li­san lép­ték át a határt.

A román ember­csem­pész Auszt­ria felé indult. Nem jutott azon­ban messzi­re, mert a Her­ceg­szán­tói Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség jár­őrei még aznap este, az 51-es főúton, Dávod kül­te­rü­le­tén meg­ál­lí­tot­ták. Az egyen­ru­há­sok az ember­csem­pészt és a mig­rán­so­kat elfog­ták. A rend­őrök a fér­fit őri­zet­be vet­ték, a bíró­ság pedig letartóztatta.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szemben.

Ha a férfi az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét beis­me­ri, az ügyész 2 év 4 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy az ember­csem­pészt Magyar­or­szág­ról 4 év 8 hónap­ra ki is kell utasítani.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.