Főoldal » Hírek » 34 illegális határátlépőt akart Nyugat-Európába csempészni a francia férfi - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy negy­ve­nes éve­i­ben járó fran­cia fér­fi­val szem­ben, aki egy bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként akart ille­gá­lis beván­dor­ló­kat Nyugat-Európába szállítani.

A vád sze­rint a vád­lott 2021 októ­ber ele­jén Fran­cia­or­szág­ban meg­is­mer­ke­dett egy fér­fi­val, aki szál­lít­má­nyo­zá­si mun­kát aján­lott neki, ezért közö­sen Német­or­szág­ba men­tek, ahol a vád­lott­nak átad­tak egy teher­gép­ko­csit, amellyel a társa által kül­dött GPS koor­di­ná­tá­kat követ­ve Len­gyel­or­szág­ba ment.

A vád­lot­tat Len­gyel­or­szág­ban három másik férfi várta, akik a teher­gép­ko­csi pla­tó­já­ra lyu­kat fúr­tak azért, hogy a későb­bi­ek­ben a vád­lott által szál­lí­tan­dó mene­kül­tek azon keresz­tül végez­zék el a szük­ség­le­te­i­ket, mely­ből a vád­lott­nak egy­ér­tel­mű­vé vált, hogy jár­mű­vel ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket kell majd fuvaroznia.

A vád­lott az újabb GPS koor­di­ná­ták alap­ján 2021 októ­be­ré­ben egy Baja mel­let­ti erdős rész­re ment, ahol össze­sen 34 sze­mélyt vett fel, aki­ket két ember­csem­pész kísért át ille­gá­li­san a szerb-magyar állam­ha­tá­ron. A napok óta étlen-szomjan vára­ko­zó kül­föl­di­ek ezután a teher­gép­ko­csi rak­te­ré­be zsú­fo­lód­tak úgy, hogy a jár­mű­vet veze­tő vád­lot­tal kom­mu­ni­ká­ci­ós össze­köt­te­té­sük nem volt.

A vád­lott ezután Auszt­ria felé indult, azon­ban a Szek­szár­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei az M9-es autó­utón ellen­őr­zés alá von­ták, majd a csem­pé­szett sze­mé­lyek fel­fe­de­zé­sét köve­tő­en elfog­ták és őri­zet­be vették.

Az ügyész­ség a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, Fran­cia­or­szág­ban már bün­te­tett vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és kiuta­sít kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fel­hasz­nált fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.